Főoldal » Hírek » Fényes nappal, a nyílt utcán fosztotta ki a 90 éves asszonyt - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

 A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy jános­hal­mi nővel szem­ben, aki az idős kora és beteg­sé­gei miatt a kerék­pár­ját nehe­zen toló 90 éves sér­tet­től elvet­te a kerék­pár­já­nak kor­má­nyá­ra fel­akasz­tott kézi­tás­ká­ját. A tás­ká­ban mind­össze 2.000 forint kész­pénz volt.

A vád­irat sze­rint a fia­tal nő 2022. júni­us 5-én, kora dél­után egy jános­hal­mi utcá­ban figyelt fel az idős, a kerék­pár­já­ra támasz­ko­dó, azt nehéz­ke­sen toló asszony­ra. A néni a kerék­pár­já­nak kor­má­nyá­ra akasz­tot­ta fel tás­ká­ját, amely­ben benne volt a kulcs­cso­mó­ja, egy műanyag dobo­za és a 2.000 forint kész­pénzt tar­tal­ma­zó pénz­tár­cá­ja.

Az elkö­ve­tő a sér­tett idős korát és rossz egész­ség­ügyi álla­po­tát kihasz­nál­va az idős nő elé lépett, majd a táska fülét több alka­lom­mal meg­rán­tot­ta, amely­től az elsza­kadt. A vád­lott a tás­kát magá­hoz vette és a saját kerék­pár­já­val elhaj­tott.

A vád­lott pár utcá­nyi­ra a tás­kát átku­tat­ta, az abban lévő érté­kek közül csak a pénzt tar­tot­ta meg. A tás­kát annak tar­tal­má­val együtt eldob­ta. A sér­tett a szom­szé­da­i­tól kért segít­sé­get, akik a vád­lott után men­tek. Az elha­gyott érté­ke­ket meg­ta­lál­ták és sér­tett­nek vissza­ad­ták, így az oko­zott kár­ból 1.600 forint meg­té­rült.

Az ügyész­ség a nőt kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és a zsák­má­nyolt összeg ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­za.

Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.