Főoldal » Hírek » Fényes nappal egy parkban szült, majd megölte csecsemőjét – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A bün­te­tés lénye­ges súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség azzal a nővel szem­ben, akit a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 13 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let sze­rint a vád­lott 2020 októ­be­ré­ben nőgyó­gyá­sza­ti vizs­gá­la­ton vett részt, ahol meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy váran­dós. A nő a ter­hes­sé­gét min­den­ki elől tit­kol­ta, ter­hes­gon­do­zás­ra nem járt, nem vett igény­be orvo­si ellá­tást sem. 2021. ápri­lis 30-án érez­te, hogy hama­ro­san szül­ni fog, ezért egy sza­bad­idő­park­ba ment, ahol egy eldu­gott részen meg­szül­te gyer­me­két. A cse­cse­mő­jét meg­öl­te, majd isme­ret­len helyen elrej­tet­te. Az újszü­lött holt­tes­te azóta sem került elő.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét tagad­ta, az íté­let ellen védő­jé­vel fel­men­té­sért, ille­tő­leg a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért fel­leb­bez­tek. Az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben nyúj­tott be jogorvoslatot.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, mivel állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott bün­te­tés nem iga­zo­dik a cse­lek­mény tár­gyi súlyá­hoz, vala­mint a vád­lott sze­mé­lyé­ben rejlő tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­ség­hez sem. A nő ugyan­is koráb­ban állt már bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt újszü­lött meg­ölé­se miatt, azon­ban akkor az eljá­rást bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban megszüntették.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.