Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Fényes nappal rabolták ki nőismerősüket – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség rab­lás és súlyos testi sér­tés miatt vádat emelt két több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők reg­gel, a város­köz­pont egy fél­re­e­ső közé­ben ököl­lel bán­tal­maz­ták nőis­me­rő­sü­ket, majd a föld­re került áldo­za­tuk­tól elvet­ték a tás­ká­ját.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fi­ak 2023. május 27-én, reg­gel, Kis­kun­fél­egy­há­za köz­pont­já­ban talál­koz­tak a kerék­pár­ját toló nőis­me­rő­sük­kel, és együtt foly­tat­ták útju­kat. Egy fél­re­e­ső köz­ben a vád­lot­tak várat­la­nul köz­re­fog­ták a sér­tet­tet, és az idő­sebb férfi pénzt köve­telt tőle. Miu­tán a nő nem tett ele­get a fel­szó­lí­tás­nak, fia­ta­labb társa ököl­lel orrba vágta a sér­tet­tet, aki ettől meg­szé­dült, de nem esett el. Ezt látva az idő­sebb férfi szin­tén ököl­lel továb­bi ütést mért a nő orrá­ra, ami­től azon­ban áldo­za­ta már a föld­re zuhant és az orra is vér­zett. Ekkor a fia­ta­labb vád­lott lesza­kí­tot­ta a föl­dön fekvő sér­tett vál­lán lévő tás­kát, majd mind­ket­ten elsza­lad­tak a hely­szín­ről.

A rab­lók egy távo­lab­bi helyen elosz­tot­ták egy­más között a nő pénz­tár­cá­já­ban lévő 27 ezer forin­tot, majd a tás­kát eltép­ték és meg­sza­ba­dul­tak tőle. A zsák­má­nyolt pénz­ből sze­szes italt és ciga­ret­tát vet­tek, amit elfo­gyasz­tot­tak. A kis­kun­fél­egy­há­zi rend­őrök néhány órán belül mind­ket­te­jü­ket elfog­ták.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett.

Az ügyész­ség az elfo­gá­suk óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­a­kat rab­lás, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gük­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság hoz dön­tést.

A fotó­kon a rab­lás hely­szí­ne és a későb­bi hely­szí­ni szem­le során rög­zí­tett nyom – a sér­tett tás­ká­já­ból a táma­dás során kiesett toll – lát­ha­tó.