Főoldal » Hírek » Fénysorompónak ütközött autójával – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy vas­úti átjá­ró­ba haj­tott figyel­met­le­nül és a fél­so­rom­pó kar­ját letör­ve az osz­lo­pot is kidöntötte.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. júli­us 10. nap­ján, dél­után 3 óra­kor köz­le­ke­dett autó­val Csong­rád kül­te­rü­le­tén. A férfi az egyik mel­lé­ku­tat keresz­te­ző vas­úti átjá­ró­hoz köze­lít­ve a meg­fe­le­lő köve­té­si távol­sá­got nem tar­tot­ta be, így nem vette észre, hogy az előt­te levő autó las­sít, ezért hir­te­len féke­zett és jobb­ra kor­má­nyo­zott, hogy az ütkö­zést elke­rül­je. A manő­ver elle­né­re a vád­lott a vas­úti átjá­rót biz­to­sí­tó fél­so­rom­pó kar­já­nak ütköz­ve azt letör­te, illet­ve az osz­lo­pot is kidön­töt­te. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a vas­úti átjá­ró kez­de­te jel­ző­táb­la, vala­mint a férfi autó­já­nak kere­ke is kitört. Az elkö­ve­tő a vasút tár­sa­ság­nak 166 ezer forint kárt okozott.

A férfi a több­szö­rös köz­le­ke­dé­si sza­bály­sze­gé­se­i­vel és az üzemi beren­de­zés meg­ron­gá­lá­sá­val a vas­úti köz­le­ke­dés­ben részt­ve­vők éle­tét és testi épsé­gét gon­dat­lan­ság­ból veszélyeztette.

A vád­lot­tal szem­ben a járá­si ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Csong­rá­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.