Főoldal » Archív » Festékkel lefújta a zászlórudat, gyorsított eljárásban elítélték

A vád­lott a Kos­suth téri ország­zász­ló­ra fújt feke­te fes­ték­kel fel­ira­tot; a bíró­ság 312 óra köz­ér­de­kű mun­ká­ra ítélte.

A vád sze­rint a 31 éves férfi 2018. decem­ber 18-án az esti órák­ban az V. kerü­let, Kos­suth téren folyó demonst­rá­ci­ón vett részt. A vád­lott oda­lé­pett a téren az Ország­ház­zal szem­ben talál­ha­tó ország­zász­ló 33 méter magas rúd­já­hoz, és arra feke­te fes­ték­kel, 2,8 méter hosszan fel­fúj­ta a „SZTRÁJK!” feliratot.

A hely­szín biz­to­sí­tá­sát ellá­tó rend­őrök ész­lel­ték a vád­lott cse­lek­mé­nyét, és őt a közel­ben elfogták.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit fal­fir­ka elhe­lye­zé­sé­vel elkö­ve­tett ron­gá­lás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban – már az elfo­gá­sá­tól szá­mí­tott 3. napon – bíró­ság elé állította.

A vád alap­ján a bíró­ság a mai napon tar­tott tár­gya­lá­son a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki a vád­dal egye­ző­en és 312  óra köz­ér­de­kű mun­ká­ra ítélte.

Az íté­let nem jogerős.