Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Feszítővasat használtak a betöréshez- vádemelés

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot két tata­bá­nyai fér­fi­val szem­ben, akik betör­ni men­tek Komá­rom­ba, ehhez gép­jár­mű­vet kér­tek köl­csön isme­rő­sük­től, kesz­tyűt és feszí­tő­va­sat vit­tek magukkal. 

 A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tak 2017. decem­ber 15-én a reg­ge­li órák­ban azért utaz­tak egy köl­csön kért gép­jár­mű­vel Komá­rom­ba, hogy egy ingat­lan­ba betör­je­nek és onnan érté­ke­ket  tulaj­do­nít­sa­nak el. A vád­lot­tak a sér­tett komá­ro­mi ingat­la­ná­nak beton­ke­rí­té­sén átmász­tak, az épü­let egyik abla­kát feszí­tő­vas­sal befe­szí­tet­ték, az így kinyi­tott abla­kon a házba bementek.

Az épü­let­ben az elkö­ve­tők kész­pénzt, vásár­lá­si utal­ványt, éksze­re­ket és kar­órá­kat vet­tek maguk­hoz, továb­bá infor­ma­ti­kai esz­kö­zö­ket készí­tet­tek össze későb­bi elvi­tel­re. Az elkö­ve­té­si érték közel 500.000 Ft,-Ft.

A vád­lot­tak hely­szín­re érke­zé­sét, vala­mint azt, hogy a kerí­té­sen átmász­tak, látta egy tanú, aki a rend­őr­sé­get nyom­ban érte­sí­tet­te. Ami­kor a vád­lot­tak a lakó­ház kerí­té­sén mász­tak ki, a nyo­mo­zó ható­ság egyi­kü­ket a hely­szí­nen elfog­ta. Az elfo­gott elkö­ve­tő­től a rend­őr­ség a lopott éksze­re­ket, a kész­pénzt és vásár­lá­si utal­ványt vissza­vet­te. A másik férfi azon­ban elme­ne­kült a rend­őrök elől, köz­ben a nála lévő kar­órá­kat, vala­mint a betö­rés­hez hasz­nált, saját véré­vel szennye­zett kesz­tyűt eldobta.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság az első­ren­dű vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a több­szö­rös vissza­eső másod­ren­dű vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.