Főoldal » Hírek » Fia haragosára támadt a pilisi állomáson egy férfi – videóval – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki fia hara­go­sá­ra támadt Pilisen. 

 A vád­irat sze­rint a vád­lott fia és a kis­ko­rú sér­tett között 2023 nya­rán nézet­el­té­rés ala­kult ki, és egy­más­nak sértő üze­ne­te­ket küldtek.

A vád­lott 2023 szep­tem­ber 1-jén, Pili­sen autó­zott, ami­kor ész­re­vet­te a sér­tet­tet és bará­ta­it. Ekkor elé­jük haj­tott, majd kivett a kocsi cso­mag­tar­tó­já­ból egy vas­csö­vet, és azzal a fia­ta­lok felé köze­lít­ve kérte a sér­tet­ten szá­mon a koráb­bi üze­ne­te­it. A kis­ko­rú fel­pat­tant a kerék­pár­já­ra és azzal elme­ne­kült. Az elkö­ve­tő még utána dobta a vas­csö­vet, de nem talál­ta el.

A sér­tett a pili­si vas­út­ál­lo­más­ra haj­tott, ahová a vád­lott követ­te autó­val, majd ismét meg­tá­mad­ta. Az elkö­ve­tő több­ször fején és tes­tén is meg­ütöt­te a fia­talt ököl­lel, aki a föld­re esett. A hely­szí­nen lévő sze­mé­lyek ekkor elhúz­ták a vád­lot­tat a sér­tet­től, aki ekkor vissza­ment a gép­ko­csi­já­hoz. Ott ismét magá­hoz vette a koráb­ban már hasz­nált vas­csö­vet és ismét a sér­tett felé indult. A sér­tett azon­ban ezt látva elme­ne­kült a vágá­nyok felé, ahová a vád­lott már nem követte.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a fér­fi­val szemben.

A vide­ón az állo­má­son tör­tént táma­dás látható.