Főoldal » Hírek » Fiatal egyiptomi férfi dühöngött egy debreceni szórakozóhelyen - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a kül­föl­di férfi ellen, aki ittas álla­pot­ban poha­ra­kat tört egy szó­ra­ko­zó­he­lyen, majd trá­gár módon beszélt a vele szem­ben intéz­ke­dő rendőrökkel.

2021. júli­us 10-re vir­ra­dó éjsza­ka a fia­tal egyip­to­mi férfi egy Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban lévő szó­ra­ko­zó­he­lyen tar­tóz­ko­dott, ahol az este folya­mán erő­sen ittas álla­pot­ba került.

Emi­att a vád­lott az éjsza­ka folya­mán az asz­tal­ról kok­té­los poha­ra­kat söpört le, egy alko­ho­los üve­get is szán­dé­ko­san össze­tört, továb­bá a hely­szí­nen lévő sze­mé­lyek­be min­den indok nél­kül bele­kö­tött. Ezt ész­lel­ve a biz­ton­sá­gi őrök kive­zet­ték őt a szó­ra­ko­zó­hely­ről. A bejá­rat előtt, az utcán tovább köte­ke­dett, az ott tar­tóz­ko­dó ven­dé­ge­ket inzul­tál­ta, majd az utcán a közel­ben par­ko­ló egyik sze­mély­gép­ko­csi motor­ház­te­te­jé­re is ráütött, abban azon­ban kárt nem okozott.

A biz­ton­sá­gi őrök ezt köve­tő­en érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get és a hely­szín­re érke­ző rend­őrök a fér­fit elő­ál­lí­tot­ták. Ezalatt a vád­lott a vele szem­ben jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök­kel trá­gár módon beszélt és folya­ma­to­san sértő kife­je­zést hasz­nált velük szemben.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban, az azt ész­le­lő sze­mé­lyek­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

A hatá­lyos jog­sza­bá­lyok értel­mé­ben a hely­szí­nen intéz­ke­dő rend­őrök hiva­ta­los sze­mé­lyek, akik a vád­lot­tal szem­ben mun­ka­kö­ri fel­ada­ta­i­kat teljesítették.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és a sér­tett mun­ka­kö­ré­nek ellá­tá­sá­val össze­füg­gés­ben elkö­ve­tett becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság az ira­tok tar­tal­ma alap­ján, tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.