Főoldal » Hírek » Fiatal nő tört be egy újbudai dohányboltba - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves nővel szem­ben. Az elkö­ve­tő tavaly nyá­ron egy kővel betör­te egy XI. kerü­le­ti tra­fik bejá­ra­ti ajta­já­nak üve­gét, majd a törött üve­gen keresz­tül bemá­szott az üzlet­be, ahon­nan csak­nem 60.000 forint érték­ben lopott el ciga­ret­tát és kész­pénzt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. júli­us 24-én, éjjel, egy XI. kerü­le­ti dohány­bolt­hoz ment, majd fogott egy kőda­ra­bot, és azzal betör­te az üzlet bejá­ra­ti ajta­já­nak egyik üve­gét. Ezután a betört abla­kon a mara­dék üve­get kéz­zel belök­dös­te, majd az így kelet­ke­zett lyu­kon keresz­tül bemá­szott az üzlet­be. A vád­lott elő­ször a kasszá­hoz lépett, ahon­nan kivett 36.000 forint vál­tó­pénzt, ezután leemelt a polc­ról 12 doboz, össze­sen több mint 20.000 forint érté­kű ciga­ret­tát, majd ezt köve­tő­en a bejá­ra­ti ajtón keresz­tül kimá­szott az üzlet­ből.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű 20 éves nőt dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. A kerü­le­ti ügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság a nővel szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott 10 hónap fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je le. A vád­lott jelen­leg más hason­ló ügy­ben van letar­tóz­ta­tás­ban.

A fel­vé­te­len a betö­rés lát­ha­tó.