Főoldal » Hírek » Fiatalkorú által elkövetett szexuális bűncselekmény és csalás az online térben – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség töb­bek között 12. élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel sze­xu­á­lis cse­lek­mény végez­te­té­sé­vel elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben, aki online tér­ben köve­tett el külön­bö­ző bűncselekményeket.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a fia­tal­ko­rú 2020 már­ci­u­sá­tól kezd­ve több álpro­filt hozott létre az egyik leg­na­gyobb közös­sé­gi olda­lon, majd eze­ken keresz­tül fel­vet­te a kap­cso­la­tot a sér­tet­tek­kel, akik­nek bizal­má­ba fér­kőz­ve szá­mí­tó­gé­pük­re letöl­te­tett egy olyan prog­ra­mot, ami­vel a sér­tet­tek gépe felett át tudta venni az irányítást.

Az egyik - 12 évnél fia­ta­labb - sér­tett­nek meg­ígér­te, hogy meg­ta­nít­ja őt fel­tör­ni a külön­bö­ző közös­sé­gi pro­fi­lo­kat. Miu­tán a gye­rek­ko­rú a vád­lott által meg­je­lölt prog­ra­mot letöl­töt­te, a vád­lott meg­vál­toz­tat­ta a sér­tett belé­pé­si kód­ja­it külön­bö­ző játé­kok­hoz, aki így nem tudott ezek­be belépni.

A fia­tal elkö­ve­tő ezt köve­tő­en közöl­te a sér­tet­tel, hogy csu­pán akkor haj­lan­dó vissza­ad­ni a fel­hasz­ná­lói fiók­ját, amennyi­ben a gye­rek­ko­rú sze­xu­á­lis tar­tal­mú fény­ké­pet, illet­ve vide­ót készít magá­ról. A sér­tett a vád­lott által kért képe­ket, vide­ó­kat elküld­te, azon­ban így sem kapta vissza a játékprofilját.

Ezt köve­tő­en a fia­tal a sér­tett több isme­rő­sé­nek elküld­te a róla készült sze­xu­á­lis tar­tal­mú képe­ket, videókat.

A vád­lott ezen kívül még továb­bi két kis­ko­rú sér­tet­tel ismer­ke­dett meg az inter­ne­ten, akik szá­mí­tó­gé­pe felett szin­tén átvet­te az irá­nyí­tást, mely­nek során belé­pé­si jogo­sult­sá­ga­i­kat külön­bö­ző játé­kok­hoz letil­tot­ta, illet­ve a szá­mí­tó­gé­pen tárolt bank­kár­tya ada­tok­kal külön­bö­ző online tranz­ak­ci­ó­kat haj­tott végre.

Mind­ezek mel­lett a vád­lott külön­bö­ző inter­ne­tes hir­de­tő olda­la­kon hir­de­tett meg olyan ter­mé­ke­ket, ame­lyek­kel tény­le­ge­sen nem ren­del­ke­zett, össze­sen 24 sér­tett­nek közel 1,5 mil­lió forint kárt okozott.

A vád­lott cse­lek­mé­nyei a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te minő­sí­tett ese­té­nek, gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­nek, illet­ve csa­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmasak.