Főoldal » Hírek » Fiatalkorú fiú rabolt ki egy gyermeket Siófokon – fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a sió­fo­ki fiú­val szem­ben, aki egy kis­gye­rek 500 forint­ját fenye­ge­tés­sel sze­rez­te meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és bará­tai 2022 máju­sá­ban egy sió­fo­ki ját­szó­té­ren tar­tóz­kod­tak, ami­kor arra ment a 11 éves sér­tett is. A fiúk meg­szó­lí­tot­ták a gyer­me­ket, majd élce­lő­dő kife­je­zé­se­ket tet­tek rá. A sér­tett ekkor még nem ijedt meg a tár­sa­ság­tól, hanem a köze­li bolt­ba tért be vásá­rol­ni, azon­ban kis idő múlva a vád­lott és csa­pa­ta is meg­je­lent az üzlet­ben. A ter­helt ismét gúnyol­ni kezd­te a kis­fi­út és látta azt is, hogy a sér­tett a fize­tés­nél vissza­ka­pott 500 forin­tot.

A vád­lott a pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben követ­te a gyer­me­ket, aki hiába futott el előle, a gyor­sabb fiú hamar utol­ér­te. A ter­helt ekkor eré­lye­sen fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy adja át pén­zét és hogy köve­te­lé­sé­nek nagyobb nyo­ma­té­kot adjon, a közel­ben lévő bará­tai felé azt kiál­tot­ta, hogy megüsse-e a gyer­me­ket.

A sér­tett a vád­lott agresszív fel­lé­pé­se miatt sírva fakadt és tart­va attól, hogy a nagyobb és erő­sebb fiú bán­tal­maz­ni fogja, félel­mé­ben átad­ta 500 forint­ját a ter­helt­nek.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­zet alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt.

A képet a sió­fo­ki rend­őrök készí­tet­ték a sér­tett hely­szí­ni kihall­ga­tá­sa során.