Főoldal » Hírek » Fiatalkorú fosztott ki egy földön fekvő nőt - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 15 éves fiú egy buda­pes­ti alul­já­ró­ban kifosz­tott egy föl­dön fekvő nőt, miu­tán meg­győ­ző­dött arról, hogy alszik. Üdí­tő­italt, enni­va­lót, sap­kát, és 100 forin­tot vett el tőle.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tés­kor 15 éves fiú 2020. októ­ber 8-án éjfél körül a IV. kerü­let­ben, az M3 metró Újpest-központ állo­má­sá­nak alul­já­ró­já­ban oda­lé­pett egy föl­dön fekvő nőhöz, a sértetthez.

A fia­tal­ko­rú meg­győ­ző­dött arról, hogy a nő alszik, ennek érde­ké­ben meg­bök­te a lábá­val, majd inte­ge­tett neki a kezé­vel. Ezután kör­be­né­zett, nem látja-e senki, majd a sér­tett föl­dön lévő tás­ká­já­hoz lépett, és abból eltu­laj­do­ní­tott egy 2 dl-es italt, egy kaka­ós csi­gát, egy sap­kát és 100 forint apró­pénzt, majd elhagy­ta a helyszínt.

A fiút a IV. kerü­let, Árpád úton, egy élel­mi­szer­üz­let előtt iga­zol­tat­ták a rend­őrök, amely­nek során az eltu­laj­do­ní­tott dol­go­kat lefoglalták.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge a fia­tal­ko­rú­val szem­ben kifosz­tás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel jár­jon el. Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság egy koráb­bi, más ügy­ben – lopás vét­sé­ge miatt – kisza­bott pró­bá­ra bocsá­tást szün­tes­se meg és a vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.

A vide­ón a bűn­cse­lek­mény látható.