Főoldal » Hírek » Fiatalkorú sorozat-betörővel szemben emelt vádat az ügyészség - VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 15 éves fiú a vád sze­rint idén feb­ru­ár­ban, egy­mást köve­tő napo­kon három külön­bö­ző buda­pes­ti üzlet­be is betört azért, hogy érté­ke­ket szerezzen.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott - aki az elkö­ve­tés­kor 15 éves volt - 2021. feb­ru­ár 17-én zárás után, az éjsza­kai órák­ban egy XI. kerü­le­ti gyógy­nö­vény üzlet­hez ment, annak bejá­ra­ti ajta­ját berúg­ta, az üzle­tet átku­tat­ta, végül onnan mint­egy 150.000 forint kész­pénzt és egy mobil­te­le­fon tulaj­do­ní­tott el. A ron­gá­lás­sal 180.000 forint kárt okozott.

Más­nap, 2021. feb­ru­ár 18-án éjjel egy szin­tén XI. kerü­le­ti gyors­ét­te­rem­be hatolt be azért, hogy onnan érté­ke­ket sze­rez­zen. A büfé kiszol­gá­ló abla­kát a helyé­ről kiemel­te, eltol­ta, majd azon keresz­tül bemá­szott az üzlet­be. A vád­lott átku­tat­ta az étter­met, ahon­nan végül egy kar­ton (24 dara­bos) üdítő italt vitt el.

A vád­lott ezek után, 2021. feb­ru­ár 20-án haj­nal­ban egy VII. kerü­le­ti büfé étel­ki­adó abla­kát feszí­tet­te be, majd az abla­kon keresz­tül bemá­szott a helyi­ség­be. A vád­lott innen egy pénz­ka­zet­tát, vala­mint egy fiók­ban talált mobil­te­le­font tulaj­do­ní­tott el. A pénz­ka­zet­ta 100.000 forint kész­pénzt tartalmazott.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge a fia­tal­ko­rú­val szem­ben 3 rend­be­li üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, illet­ve vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A fia­tal­ko­rú hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miatt koráb­ban is állt már bíró­ság előtt. Az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést ren­del­jen el vele szemben.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó vide­ón két bűn­cse­lek­mény hely­szí­ne is sze­re­pel. Az egyi­ken a beju­tás, kuta­tás, a máso­di­kon az eltu­laj­do­ní­tás látható.