Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Fiatalokból álló banda fosztott ki járókelőket – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség  vádat emelt hat fia­tal ellen, akik koruk­nál vagy fizi­kai álla­po­tuk­nál fogva véd­te­len gya­lo­go­so­kat támad­tak meg a náluk lévő érté­ke­kért Salgótarjánban.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tés­kor 15 és 19 év közöt­ti vád­lot­tak első cse­lek­mé­nyü­ket 2021. ápri­lis 19-én követ­ték el, ekkor négyen vol­tak. A sal­gó­tar­já­ni busz­pá­lya­ud­va­ron fel­fi­gyel­tek egy lát­ha­tó­an ittas fér­fi­ra, és meg­ál­la­pod­tak, hogy elve­szik a mobil­te­le­fon­ját. A tár­sa­ság lány tagja kihí­vó­an kez­dett vele visel­ked­ni, hogy elte­rel­je a figyel­mét, eköz­ben az egyik fiú kivet­te a zse­bé­ből a tele­font és a hely­szín­ről több irány­ba elszaladtak.

2021. augusz­tus 13-án, egy ittas nőnek aján­lot­ták fel ket­ten, hogy haza­kí­sé­rik. Útköz­ben elvet­ték tőle a hóna alatt tar­tott pénz­tár­cá­ját, a benne lévő sze­mé­lyes ira­ta­i­val, bank­kár­tyá­já­val és kész­pénz­zel együtt, vala­mint kikap­ták kezé­ből a mobil­te­le­fon­ját és elfutottak.

2021. szep­tem­ber 16-án két fiú a lát­ha­tó­an nehe­zen mozgó 81 éves sér­tet­tet követ­te, és mikor utol­ér­ték, kikap­ták a kezé­ben lévő tás­kát, mely­ben az idős férfi ira­tai, kulcs­cso­mó­ja és kész­pén­ze volt, majd elfu­tot­tak. A közel­ben lévő temp­lom lép­cső­jén átnéz­ték a zsák­má­nyu­kat, a kész­pénzt kivet­ték belő­le, a tás­kát és a többi érté­ket a temp­lom udva­rá­ban hagyták.

Utol­só alka­lom­mal két elkö­ve­tő 2021. szep­tem­ber 18-án egy 78 éves nőt köve­tett az utcán, majd a las­san sétá­ló sér­tett karja alatt tar­tott tás­ká­ját kirán­tot­ták és elsza­lad­tak. Egy köze­li, fél­re­e­ső helyen átnéz­ték, a kész­pénzt kivet­ték belő­le, a tás­kát a benne lévő sze­mé­lyi ira­tok­kal, kul­csok­kal és kapu­nyi­tó­val együtt egy nem lát­ha­tó helyen rej­tet­ték el.

A hat fia­tal ezek­kel a mód­sze­rek­kel össze­sen 135.900 forint­nyi érté­ket zsák­má­nyolt, melyet külön­bö­ző arány­ban osz­tot­tak el egy­más között. Az álta­luk oko­zott kár­nak csak egy része térült meg a nyo­mo­zás során.

Ter­hük­re lopás és kifosz­tás bűn­tet­te, vala­mint köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge róha­tó, melye­ket társ­tet­tes­ként követ­ték el.

A hat vád­lott közül néggyel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést, egyi­kő­jük­kel szem­ben pénz­bün­te­tést, míg a hato­dik fia­tal­lal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tást, továb­bá hár­muk­kal szem­ben vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyo­zott az ügyészség.

Bűnös­sé­gük ese­tén együt­te­sen kell visel­ni­ük a 131.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get és az egyik sér­tett által beje­len­tett 54.000 forint pol­gá­ri igényt is.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.