Főoldal » Hírek » Figyelmetlen vezetés okozta az apa halálát - fotóval - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 23 éves fér­fi­val szem­ben, aki­nek gon­dat­lan veze­té­se miatt három autó ütkö­zött össze az autó­pá­lyán, majd a bal­eset után bő egy hónap­pal elhunyt az édesapja.

A vád­lott 2021. ápri­lis 21-én, este Buda­pest irá­nyá­ba az M3 autó­pá­lyán a meg­en­ge­dett sebes­ség­ha­tá­ron belül köz­le­ke­dett. Az autó jobb első ülé­sén, bekö­tött biz­ton­sá­gi övvel uta­zott az édes­ap­ja. A vád­lott a 99. kilo­mé­ter­szel­vény­nél a meg­en­ge­dett sebes­ség­ha­tá­ron belül, de figyel­met­le­nül haladt, ezért az úttest­ről letért, a belső sza­lag­kor­lát­nak ütkö­zött, végül jár­mű­vé­vel a belső és külső for­gal­mi sáv hatá­rán állt meg. A bal­eset­ben az autó első és hátsó lám­pái meg­ron­gá­lód­tak, így a sérült jármű kivi­lá­gí­tat­la­nul állt az autó­pá­lya közepén.

Ezt köve­tő­en a rossz helyen vesz­teg­lő kocsit két továb­bi autó is csak fék­tá­vol­sá­gon belül ész­lel­te, így azok neki­üt­köz­tek a már sérült járműnek.

A bal­eset­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló hát és gerinc­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, amely miatt lebé­nult, majd nem sok­kal később a tar­tós moz­du­lat­lan­ság miatt kiala­ku­ló egyéb beteg­sé­gek miatt elhunyt.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt benyúj­tott vád­ira­tá­ban a figyel­met­len vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.