Főoldal » Hírek » Figyelmetlensége miatt két embert is elütött a 61-es főúton - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a 34 éves fér­fi­val szem­ben, aki nem vette idő­ben észre az előt­te álló jár­mű­vet, ezért félre rán­tot­ta a kor­mányt, azon­ban a manő­ver­rel két sze­mélyt elsodort.

A vád­ban fog­lal­tak sze­rint a sér­tet­ti jármű 2019 októ­be­ré­ben az esti órák­ban a 61-es főút Iha­ros­be­rény és Pogány­szent­pé­ter közöt­ti sza­ka­szán köz­le­ke­dett, ami­kor egy őzzel ütkö­zött. Az állat tete­me a szem­köz­ti sávba zuhant, ezért a sér­tet­tek a kocsi­val meg­áll­tak, majd a távol­sá­gi fény­szó­rót és az elaka­dás­jel­zőt bekap­csol­va átmen­tek az út másik olda­lá­ra a vad asz­falt­ról való eltá­vo­lí­tá­sa céljából.

Mielőtt a sér­tet­tek az őzhöz értek volna, ész­lel­ték egy gép­jár­mű érke­zé­sét, ami felé egyi­kük mobil­te­le­fon­ja vilá­gí­tá­sát hasz­nál­va jelez­te az úton lévő aka­dályt. Az autós a jel­zés­re az úttes­ten meg­állt, ő is bekap­csol­ta jár­mű­ve elaka­dás­jel­ző­jét, majd utasa a lehú­zott jobb olda­li abla­kon keresz­tül beszél­ni kez­dett az autó­tól kis távol­ság­ra, az út jobb olda­lá­nál álló sértettekkel.

A bal­eset hely­szí­né­re ekkor érke­zett meg a ter­helt, aki a sáv­já­val ellen­té­tes olda­lon leál­lí­tott sér­tet­ti jármű távol­sá­gi fény­szó­ró­já­ra figyelt, így nem látta meg idő­ben az előt­te lévő gép­ko­csit. A vád­lott meg­áll­ni már nem tudott, ezért hir­te­len jobb­ra rán­tot­ta a kor­mányt. A férfi a kor­mány elhú­zá­sá­val az úton lévő autó­nak nem ment neki, de a kocsi mel­lett álló sér­tet­te­ket már nem tudta kike­rül­ni, jár­mű­ve lök­há­rí­tó­já­val mind­ket­te­jü­ket elütöt­te, majd egy fának csapódott.

A sér­tet­tek közül az egyik férfi olyan súlyos gerinc és láb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyógyultak.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indítványozott.

A képet a nagy­atá­di rend­őrök a szem­le során készítették.