Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Figyelmetlenül kanyarodott a kamionos, halálos baleset lett a vége - fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 58 éves török kami­on­so­főr ellen, aki figyel­met­len kanya­ro­dá­sá­val halá­los bal­ese­tet okozott.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az 58 éves török kami­on­so­főr 2022 augusz­tu­sá­ban köz­le­ke­dett kami­on­já­val az 1-es számú főúton Győr felől Moson­ma­gyar­óvár irá­nyá­ba. Lébény tér­sé­gé­ben a főút­ról balra kívánt kanya­rod­ni, azon­ban figyel­met­len­sé­ge miatt nem ész­lel­te a neki szem­ből, egye­ne­sen érke­ző sze­mély­gép­ko­csit, mely­ben ket­ten utaz­tak. A sze­mély­au­tó­ban ülők közül egyi­kük sem hasz­nál­ta a biz­ton­sá­gi övét. A kami­on az autó elé kanya­ro­dott, annak sofőr­je bár féke­zett, de a bal­ese­tet nem tudta elke­rül­ni, és 49-53 km/ sebes­ség­gel a kami­on olda­lá­nak ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sze­mély­gép­ko­csi 36 éves veze­tő­je súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, míg az anyós­ülé­sen utazó 35 éves sér­tett az éle­tét vesztette.

A nyo­mo­zás során kiren­delt igaz­ság­ügyi szak­ér­tő sze­rint a halá­los ered­mény bekö­tött biz­ton­sá­gi öv mel­lett nem követ­ke­zett volna be.

Az ügyész­ség a kami­on veze­tő­jé­vel szem­ben halá­los bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt emelt vádat. A bün­te­té­si tétel öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, és az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a vád­lot­tat a bíró­ság tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.