Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Figyelmetlenül nyitotta ki az autó ajtaját, meghalt a kerékpáros – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 58 éves fér­fi­val szem­ben, aki a meg­ál­lás után figyel­met­le­nül nyi­tot­ta ki autó­ja ajta­ját, és az emi­att bekö­vet­ke­zett bal­eset­ben meg­halt a mögöt­te köz­le­ke­dő kerékpáros.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az 58 éves vád­lott 2022 már­ci­u­sá­ban egy sop­ro­ni utcá­ban par­kolt le autó­já­val, az útpad­ká­val pár­hu­za­mo­san. Ezt köve­tő­en azon­ban figyel­met­le­nül nyi­tot­ta ki a jármű ajta­ját, nem győ­ző­dött meg róla, hogy mögöt­te milyen a köz­le­ke­dé­si helyzet.

A vád­lott mögött ugyan­is kerék­pár­ral köz­le­ke­dett a 83 éves sér­tett, aki az ajtó kinyi­tá­sa­kor fékez­ni kez­dett, elvesz­tet­te egyen­sú­lyát és az úttest­re borult. A sér­tett az esés­től olyan súlyos kopo­nya­sé­rü­lést szen­ve­dett, hogy más­nap, a kór­ház­ban elhunyt.

A ter­helt köz­le­ke­dé­se során meg­szeg­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét, mely sze­rint a jármű ajta­ját a veze­tő akkor nyit­hat­ja ki, ha ezzel a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát nem veszélyezteti.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt emelt vádat, vele szem­ben öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a ter­hel­tet a bíró­ság hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Sop­ro­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai végez­ték, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.