Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Figyelmeztetésre támadással válaszolt az eladó - videóval - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja a pécsi vásár­csar­nok­ban pul­tot üze­mel­te­tő fér­fit, aki a trá­gár beszé­dét szóvá tevő vásár­ló­ra támadt.

 A vád­irat sze­rint a sér­tett egy idős hölgy, aki 2023. decem­ber 8-án a déli órák­ban a vásár­csar­nok egyik üzle­té­ben vásá­rolt és hal­lot­ta, hogy az üzlet tulaj­do­no­sa trá­gá­rul beszél a női alkal­ma­zot­tak­kal. A sér­tett ezt szóvá tette, mire a vád­lott őt is trá­gár kife­je­zé­sek­kel illette.

A sér­tett ekkor közöl­te a vád­lot­tal, hogy beje­len­ti visel­ke­dé­sét a piac­fel­ügye­lő­nek. A vád­lott ezt hall­va kilé­pett az üzlet ajta­ján és táma­dó­an a sér­tett felé indult, köz­ben meg­fe­nye­get­te azzal, hogy „agyon­vág­ja”.

A sér­tett elsi­e­tett, majd beje­len­tést tett a piac­fel­ügye­lő­nél, aki­vel együtt men­tek vissza a vád­lott üzle­té­hez. A vád­lott meg­lát­va őket, indu­la­to­san a sér­tett elé lépett, kia­bált vele, fenye­get­te és több méte­ren keresz­tül lök­dös­te, a sér­tett véde­ke­zé­sül maga elé tar­tott keze­it ellök­te, majd egy­szer felé ütött, de nem talál­ta el.

A férfi cse­lek­mé­nye kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos volt, alkal­mas volt arra, hogy máso­kat meg­bot­rán­koz­tas­son, megijesszen.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

Az eset a vásár­csar­nok biz­ton­sá­gi kame­rá­já­nak fel­vé­te­lén látható.