Főoldal » Hírek » Fiktív balesetbiztosításokat kötött, majd meg nem történt balesetek után csaknem 25 millió forintot vett fel a csalárd ügyintéző - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki hat társa segít­sé­gé­vel 24.977.000 forint­tal káro­sí­tot­ta meg az egyik magyar­or­szá­gi biz­to­sí­tó tár­sa­sá­got 2013 és 2019 között Szombathelyen.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a sér­tett biz­to­sí­tó tár­sa­ság alkal­ma­zott­ja­ként biz­to­sí­tá­si szer­ző­dé­sek érté­ke­sí­té­sé­vel, az ügy­fe­lek tájé­koz­ta­tá­sá­val és a pana­szok inté­zé­sé­vel foglalkozott.

A vád­lott a mun­ká­ja során szer­zett isme­re­te­it hasz­nál­ta fel a csa­lás elkö­ve­té­sé­hez, amit úgy való­sí­tott meg, hogy 32 eset­ben kötött nem léte­ző sze­mé­lyek nevé­ben kiegé­szí­tő élet- és bal­eset­biz­to­sí­tást is tar­tal­ma­zó lakás­biz­to­sí­tá­si szer­ző­dést. A szer­ző­dés­kö­tést köve­tő­en rövid idő­vel a vád­lott a fik­tív sze­mé­lyek nevé­ben, a meg nem tör­tént bal­ese­tek után nyúj­tott be kár­fi­ze­té­si kérel­me­ket a szom­bat­he­lyi iro­dá­hoz, amik­hez hamis orvo­si ira­to­kat és ambu­láns keze­lő­la­po­kat csatolt.

Az egyes szer­ző­dé­sek alap­ján kifi­ze­tett leg­ala­cso­nyabb összeg 56.400 forint, míg a leg­ma­ga­sabb 1.471.000 forint volt.

A vád­lott tár­sai úgy nyúj­tot­tak segít­sé­get a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez, hogy juta­lék fejé­ben meg­en­ged­ték a vád­lott­nak, hogy a folyó­szám­lá­ik­ra utal­tas­sa a kifi­ze­té­se­ket, ami­ket azután tovább utal­tak vagy kész­pénz­ben fizet­tek ki a vádlottnak. 

A járá­si ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben; arra az eset­re pedig, ha a vád­lott beis­me­ri a vád­dal egye­ző­en a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés és 600.000 forint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.