Főoldal » Archív » Fiktív számlákkal csaltak adót egy tatabányai cég vezetői

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat két nővel szemben.

A vád sze­rint a tata­bá­nyai szék­he­lyű, fém­meg­mun­ká­lá­si, laka­tos­ipa­ri, javítási-karbantartási tevé­keny­sé­gi kör­rel ren­del­ke­ző kft-t az elkö­ve­tők közö­sen ala­pí­tot­ták. A cég 2012-ben Tata­bá­nyán kibé­relt egy műhely­csar­no­kot, ahol szin­tén bérelt fém­ipa­ri gépek segít­sé­gé­vel végez­te el a vasi­pa­ri mun­ká­kat. A cég szá­mos meg­ren­de­lést tel­je­sí­tett alvál­lal­ko­zók bevo­ná­sa nél­kül, be nem jelen­tett mun­ka­vál­la­lók köz­re­mű­kö­dé­sé­vel. A valós meg­ren­de­lé­sek alap­ján a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság irá­nyí­tói az elvég­zett mun­kák­ról a szám­lá­kat kiál­lí­tot­ták, és azok ellen­ér­té­két átvették.

Az elkö­ve­tők azon­ban a befi­ze­ten­dő álta­lá­nos for­gal­mi adó csök­ken­té­se cél­já­ból fik­tív szám­lá­kat sze­rez­tek be, majd azo­kat a köny­ve­lés­ben sze­re­pel­tet­ték. A való­ság­ban a fik­tív szám­lá­kat kibo­csá­tó cégek a kft. részé­re ter­mé­ket nem érté­ke­sí­tet­tek, szol­gál­ta­tást nem nyúj­tot­tak, így a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság a hamis szám­lák alap­ján ÁFA levo­ná­sá­ra nem lett volna jogo­sult. A cég veze­tői azzal a maga­tar­tá­suk­kal, hogy a beval­lá­sok­ban a beszer­zé­si olda­lon fik­tív költ­ség­szám­lá­kat sze­re­pel­tet­tek, össze­sen 66.161.033 forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

A főügyész­ség mind­két nővel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az elkö­ve­tők bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék fog dönteni.