Főoldal » Hírek » Filmjelenetbe illő menekülés egy budapesti drogériából - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 25 éves férfi egy buda­pes­ti dro­gé­ri­á­ból lopott, majd mene­kü­lés­kor a bezárt foto­cel­lás ajtó közé szo­rult.

A vád­irat sze­rint a 25 éves vád­lott 2021. júni­us 14-én, dél­előtt, bement egy IX. kerü­le­ti dro­gé­ri­á­ba azért, hogy onnan lop­jon. A férfi  2 db - össze­sen 70.000 forint érté­kű - elekt­ro­mos fog­ke­fét a tás­ká­já­ba rej­tett, majd egy másik ter­mék kifi­ze­té­sét köve­tő­en távoz­ni akart. A lopást a biz­ton­sá­gi kame­rán keresz­tül ész­lel­ték az üzlet dol­go­zói, akik a foto­cel­lás ajtót bezár­ták azért, hogy fér­fit a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tart­sák. Miu­tán az elkö­ve­tő mind­ezt ész­lel­te, a tás­ká­já­ból elő­vet­te az elekt­ro­mos fog­ke­fé­ket és azo­kat a dro­gé­ria pad­ló­já­ra dobta, majd a foto­cel­lás ajtó két szár­nyát szét­fe­szít­ve, az ajtó­szárny rései között pró­bált mene­kül­ni. A férfi azon­ban az ajtó szár­nyai közé szo­rult, ame­lyek kiug­rot­tak a helyük­ről, és az egyik üveg bere­pedt. A vád­lott hely­ze­tét látva, az utca­fron­ton járó­ke­lők segí­tet­tek a fér­fi­nak kisza­ba­dul­ni, aki elfu­tott.

A férfi az ajtó meg­ron­gá­lá­sá­val csak­nem 500.000 forint kárt oko­zott.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség lopás és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, a vád­lot­tal szem­ben fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­va. A kerü­le­ti ügyész­ség indít­ványt tett a vád­irat­ban arra is, hogy a bíró­ság a más ügy­ben kisza­bott, 10 hónap fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­ben adott koráb­bi tájé­koz­ta­tá­sa vide­ó­val az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elobb-az-ajto-aztan-a-rendorok-fogsagaba-esett