Főoldal » Hírek » Filmszerződés ígéretével csapta be a sértettet - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki elhi­tet­te a sér­tet­tel, hogy egy fil­mes fel­adat­ban vehet részt. A nő a sér­tet­től bizal­má­val vissza­él­ve pénzt csalt ki. 

A vád­irat sze­rint a nő inter­ne­ten keresz­tül ismer­ke­dett meg a sér­tett fér­fi­val. Beszél­ge­té­sük során elhi­tet­te vele, hogy az egyik leg­nép­sze­rűbb magyar tur­né­ze­ne­kar zeneszerző-dalszövegírója és rész­ben tulaj­do­no­sa. Miu­tán a férfi bizal­má­ba fér­kő­zött a nő fel­ve­tet­te neki, hogy részt vehet­ne az egyik pro­jekt­jük­ben. Azt hazud­ta, hogy a zene­kar ismert­sé­gét növe­lő fil­men gon­dol­kod­nak és a sér­tett dol­goz­hat­ná ki a film­ter­vet. Fel­aján­lot­ta, hogy amennyi­ben a terv alap­ján benyúj­tott pályá­zat­ra támo­ga­tást nyer­né­nek, akkor abból kilenc­mil­lió forin­tot kapna a sértett.

A férfi el is készí­tet­te a ter­vet és meg­küld­te a nőnek vala­mint a nő által lét­re­ho­zott, de álta­la a zene­kar front­em­be­ré­nek tulaj­do­ní­tott elekt­ro­ni­kus címre. Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő folya­ma­to­san azzal hite­get­te a sér­tet­tet, hogy a pro­jekt halad, de pénz­re van szük­sé­ge. Külön­bö­ző okok­ra hivat­koz­va több rész­let­ben össze­sen több mint tizen­egy­mil­lió forin­tot csalt ki a férfitól.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen.