Főoldal » Hírek » Fizetés nélkül távozott, vádat emeltek ellene – a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye-rendőrségi videóval

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség 15 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge, 2 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és 8 rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 28 éves több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tás­ban lévő haj­lék­ta­lan férfi ellen, aki ország­szer­te több szál­lás­hely­ről is fize­tés nél­kül távo­zott és gyak­ran a szo­bák­ban elhe­lye­zett tár­gya­kat is magá­val vitte.

A férfi 2020. szep­tem­ber 24-én sza­ba­dult az egyik büntetés-végrehajtási inté­zet­ből, de mun­ká­val, állan­dó jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett és a lak­ha­tá­sa sem volt meg­ol­dott, ezért – hogy meg­él­he­té­sét és lak­ha­tá­sát biz­to­sít­sa – rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve az ország külön­bö­ző pont­ja­in szál­lás­he­lyek szol­gál­ta­tá­sa­it vette igény­be, majd a szál­lás díjá­nak kifi­ze­té­se nél­kül távo­zott. Egyes ese­tek­ben a szo­bák­ban elhe­lye­zett érték­tár­gya­kat – így tele­ví­zi­ót, hosszab­bí­tót, ágy­ne­műt, törül­kö­zőt – is magá­val vitte, és azok érté­ke­sí­té­sé­ből szár­ma­zó jöve­de­lem­ből tar­tot­ta fenn magát.

A férfi 2020. szep­tem­ber 26. és 2021. janu­ár 9. között lénye­gé­ben beutaz­ta a fél orszá­got. Az egyik inter­ne­tes szál­lás­fog­la­ló por­tá­lon fog­lalt szál­lást Döm­sö­dön, Tóal­má­son, Szent­end­rén, Nagy­bör­zsöny­ben, Deb­re­cen­ben, Haj­dú­szo­bosz­lón, Füzes­gyar­ma­ton, Nagy­ka­ni­zsán, Kamu­ton, Fel­ső­la­jo­son, Gyo­ma­end­rő­dön, Békés­csa­bán és Gyu­lán jel­lem­ző­en ven­dég­há­zak­ban vagy apart­ma­nok­ban. 1-2-3 éjsza­ká­nál töb­bet sehol sem töl­tött, majd ele­gáns­nak nem nevez­he­tő módon fize­tés nél­kül távo­zott a szál­lás­he­lyek­ről a lopá­sok­kal továb­bi kárt okoz­va az üze­mel­te­tők­nek. A férfi 2021. janu­ár 1-jén egy mező­ko­vács­há­zi apart­man­ba is be akart jelent­kez­ni, majd ami­kor az üze­mel­te­tő rövid időre magá­ra hagy­ta, eltu­laj­do­ní­tott egy men­tős­ka­bá­tot és távo­zott. A férfi 15 külön­bö­ző szál­lás­hely­ről távo­zott fize­tés nél­kül, az így meg­va­ló­sí­tott csa­lá­sok­kal össze­sen közel 190.000 Ft kárt, míg a lopá­sok­kal össze­sen több mint 435.000 Ft kárt okozott.

A járá­si ügyész­ség mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­ma­zó vád­ira­tá­ban elsőd­le­ge­sen arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig tart­sa fenn; a fér­fit beis­me­ré­se ese­tén is vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se révén elért 285.000 Ft ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el vele szem­ben, köte­lez­ze őt a sér­tet­tek kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re és a nyo­mo­zás során fel­me­rült 110.000 Ft-ot kite­vő bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. A járá­si ügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság ren­del­je el a fér­fi­val szem­ben három másik ügy­ben jel­lem­ző­en vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt kisza­bott, össze­sen 2 év 6 hónap idő­tar­ta­mú fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­té­sek vég­re­haj­tá­sát is. Az eljá­rás a Gyu­lai Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.

A rend­őr­ség által készí­tett video­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vegallomas-a-rendorsegi-fogda