Főoldal » Hírek » Fizetés nélkül tolták ki a telepakolt bevásárlókocsit - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, foly­ta­tó­la­go­san, bűn­szö­vet­ség­ben és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat három fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik több alka­lom­mal, szer­ve­zet­ten fosz­tot­ták ki az egyik sió­fo­ki áruházat.

A vád sze­rint a húszas és har­min­cas éve­ik­ben járó vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor nem ren­del­kez­tek mun­ka­hellyel és rend­sze­res jöve­de­lem­mel. Meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a nő által össze­írt, túl­nyo­mó­részt minő­sé­gi ita­lo­kat, drá­gább desszer­te­ket, hús­ké­szít­mé­nye­ket és műsza­ki cik­ke­ket ellop­ják, majd azok egy részét fel­élik, a nagyob­bik részét azon­ban haszon­szer­zés végett érté­ke­sí­tik. Az elkö­ve­tők még a sze­re­pe­ket is kiosz­tot­ták egy­más között, amíg ket­ten a par­ko­ló­ban vára­koz­tak, tár­sa­ik egy bevá­sár­ló­ko­csi­val fize­tés nél­kül hoz­ták ki az áru­ház­ból a kivá­lasz­tott ter­mé­ke­ket, ame­lye­ket ezt köve­tő­en közö­sen pakol­tak az autójukba.

A vád­lot­tak ilyen mód­szer­rel, három alka­lom­mal össze­sen 787.510 forint kárt okoz­tak az áru­ház­nak, az utol­só alka­lom­mal pedig – ami­kor a lebu­kás­tól tart­va végül az áru­ház­ban hagy­ták a tele­pa­kolt bevá­sár­ló­ko­csit – továb­bi 124.690 forint érté­kű ter­mé­ket kísé­rel­tek meg ellop­ni, azon­ban a sió­fo­ki nyo­mo­zók a kame­ra­fel­vé­te­lek alap­ján azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták az elkövetőket.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség három vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó, negye­dik tár­suk­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság egy­út­tal vala­mennyi vád­lot­tat tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, illet­ve köte­lez­ze őket a sér­tett kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re is.

A fel­vé­te­len az egyik lopás lát­ha­tó, amit az áru­ház biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzített.