Főoldal » Hírek » Födémszigetelési munkálatok közben súlyosan megsérült egy férfi Berettyóújfaluban - fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség két vád­lott ellen fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat, mivel mulasz­tá­suk követ­kez­té­ben súlyo­san meg­sé­rült egy férfi egy építkezésen.

Az idő­sebb vád­lott az épít­te­tő cég alkal­ma­zott­ja­ként épí­tés­ve­ze­tő volt egy berettyó­új­fa­lui épít­ke­zé­sen. A fia­ta­labb vád­lott az egyik alvál­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­je, aki az alkal­ma­zá­sá­ban álló dol­go­zók­kal az épít­ke­zé­sen szi­ge­te­lé­si mun­ká­la­to­kat végzett.

A két cég között lét­re­jött szer­ző­dés sze­rint mind­két vád­lott köte­le­zett­sé­ge volt a mun­ka­vé­del­mi okta­tás meg­tar­tá­sa, a mun­ka­biz­ton­ság ellen­őr­zé­se, illet­ve a szük­sé­ges védő­fel­sze­re­lé­sek, védő­esz­kö­zök biz­to­sí­tá­sa, azok hasz­ná­la­tá­nak folya­ma­tos ellenőrzése.

Az alvál­lal­ko­zó cég ügy­ve­ze­tő­je, a fia­ta­labb vád­lott 4 alkal­ma­zott­já­val együtt 2019. decem­ber 27-én reg­gel 8 óra körü­li idő­pont­ban meg­je­lent az épít­ke­zé­sen, ahol az idő­sebb épí­tés­ve­ze­tő vád­lott meg­mu­tat­ta nekik a mun­ka­vég­zés helyét. A dol­go­zók mun­ka­vé­del­mi okta­tás nél­kül hoz­zá­kezd­tek az épí­té­si terü­le­ten az egyik kiszol­gá­ló épü­let födém­jén a szi­ge­te­lé­si mun­ká­la­tok­hoz. A födém­szint közel 3,5 méter magas­sá­gú volt, amely körül a leesést meg­aka­dá­lyo­zó védel­mi rend­szer nem volt kiépít­ve, továb­bá a födé­men lévő 6 darab nagy­mé­re­tű nyí­lás sem volt lefed­ve védő­há­ló­val vagy ráccsal.

A vád­lott és alkal­ma­zot­tai úgy kezd­ték meg a mun­kát, hogy egyi­kük sem viselt védő­esz­közt, fej­vé­dő sisak sem volt raj­tuk. A munka meg­kez­dé­se­kor a fia­ta­labb vád­lott rövid eliga­zí­tást tar­tott a 4 alkal­ma­zott­nak, majd eltá­vo­zott a helyszínről.

A mun­ka­vég­zés köz­ben a sér­tett a födém egyik lefe­det­len nyí­lá­sán keresz­tül leesett az épü­let alj­zat­be­ton­já­ra. A bal­eset követ­kez­té­ben a férfi több, 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lést szen­ve­dett, továb­bi három mun­ka­vál­la­ló testi épsé­ge köz­vet­len veszély­nek volt kitéve.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak ellen fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság mind­két vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

 

A képen az épít­ke­zés egy rész­le­te látható.