Főoldal » Hírek » Fogalmazó kinevezési ünnepség
Decem­ber 1-jével 59 ügyész­sé­gi fogal­ma­zó kezd­te meg pályá­ját szer­te az ország­ban. Hagyo­mány, hogy az újon­nan kine­ve­zett fogal­ma­zók­nak a kine­ve­zé­si okmá­nyu­kat a leg­főbb ügyész adja át. A pan­dé­mia után újra lehe­tő­sé­günk nyílt arra, hogy ezt a hagyo­mányt fel­ele­ve­nít­sük és az ügyész­ség­hez fris­sen csat­la­ko­zott kol­lé­gá­kat sze­mé­lye­sen, ünnep­ség kere­té­ben köszönthettük.
 
Szak­mai sike­rek­ben gaz­dag pálya­fu­tást kívá­nunk nekik, és kíván­juk, hogy talál­ják meg a szak­mai elé­ge­dett­sé­get és kitel­je­se­dést ebben a szép hivatásban!