Főoldal » Hírek » Fogház vár a szomszédait többször is életveszélyesen megfenyegető férfira – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség két ügy­ben is vádat emelt egy 49 éves diós­je­női férfi ellen, aki rend­sze­re­sen fel­fegy­ver­kez­ve fenye­get­te szomszédait.

A vád­ira­tok sze­rint a férfi ittas álla­pot­ban a falu­be­li­je­it inzul­tál­ta, őket súlyo­san fenyegette.

A vád­lott 2021 augusz­tu­sá­ban egy vele közös udvart hasz­ná­ló nőt trá­gár kife­je­zé­sek kísé­re­té­ben szi­dal­maz­ta, majd ami­kor a nő fel­szó­lí­tot­ta, hogy fejez­ze be, a férfi egy kis bal­tá­val a kezé­ben indult el felé, hogy azzal „agyon­üti”, és csak két közel­ben dol­go­zó férfi hatá­ro­zott fel­lé­pé­se állí­tot­ta le.

Az elkö­ve­tő 2022-ben a nő segít­sé­gé­re siető egyik fér­fit több alka­lom­mal az élete kiol­tá­sá­val fenye­get­te meg. Elő­ször tűzi­fa dara­bo­lá­sa köz­ben meg­lát­ta a szem­köz­ti ingat­lan­ban, szó­vál­tás­ba keve­red­tek, majd a vád­lott a kezé­ben lévő bekap­csolt álla­po­tú lánc­fű­résszel bement a férfi udva­rá­ra és a fűrész gáz­kar­ját több­ször meg­húz­va azt kia­bál­ta neki, hogy meg­öli, levág­ja a fejét. A kör­nyék­be­li­ek kéré­sé­re abba­hagy­ta a fenye­ge­tő­zést, azon­ban nem sok­kal később egy vas­cső­vel akar­ta meg­tá­mad­ni a férfit.

A férfi 2023 janu­ár­já­ban ittas álla­pot­ban egy sörös­üveg­gel akar­ta fejbe vágni a sér­tet­tet, augusz­tus 2-án a háza előtt állt, szit­ko­zód­va kia­bált neki, majd a kezé­ben lévő sza­tyor­ból elő­vett egy 14,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést és fel­szó­lí­tot­ta, hogy men­jen ki hozzá az utcá­ra, mert meg akar­ja ölni.

A két ügy­ben a járá­si ügyész­ség erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat. A foly­ta­tó­la­gos elkö­ve­tés­re tekin­tet­tel utób­bi ügy­ben már vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indítványt.

Jog­erős íté­let ese­tén a fér­fi­nek bűn­ügyi fel­ügye­let­ből fog­ház­ba kell vonulnia.

Az ügyek­ben – azok egy eljá­rás­ban tör­té­nő elbí­rá­lá­sá­val – a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.