Főoldal » Hírek » Fogvatartott követett el telefonos csalásokat - vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő férfi a büntetés-végrehajtási inté­zet­ből követ­te el a csa­lá­so­kat. A meg­té­vesz­tett sér­tet­tek által átutalt össze­ge­ket az elkö­ve­tés­be bevont női tár­sai vet­ték fel kész­pénz­ben, és jut­tat­ták el neki az inté­zet­be; velük szem­ben pénz­mo­sás a vád.

A vád­irat sze­rint egy 44 éves férfi 2018. év nya­rán jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töl­töt­te az egyik büntetés-végrehajtási inté­zet­ben. Elha­tá­roz­ta, hogy csa­lás útján fog pénzt sze­rez­ni, még­pe­dig úgy, hogy főként idős­ko­rú sze­mé­lye­ket tele­fo­non fel­hív, és csa­lárd módon ráve­szi őket a fizetésre.

Mód­sze­ré­nek a lénye­ge az volt, hogy - leg­alább három hívó­szá­mot hasz­nál­va - igen nagy­szá­mú sér­tet­tet fel­hí­vott, és álné­ven, több­nyi­re egy sze­ren­cse­já­ték, vagy hír­köz­lé­si szol­gál­ta­tó, vagy ismert pénz­in­té­zet kép­vi­se­lő­jé­nek adta ki magát. A beszél­ge­tés során valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy a sér­tet­tek sor­so­lá­son nagy összegű/értékű nye­re­ményt nyer­tek, a nye­re­mény átvé­te­lé­nek fel­té­te­le viszont az, hogy a „nye­re­mény­adót”, illet­ve a nye­re­ménnyel kap­cso­lat­ban fel­me­rü­lő költ­sé­ge­ket elő­ször ren­dez­ni kell. Rávet­te, illet­ve meg­pró­bál­ta ráven­ni a sér­tet­te­ket arra, hogy ezt az össze­get utal­ják át az álta­la meg­adott bank­szám­la­szá­mok­ra, de olyan is volt, hogy azt kérte, hogy a pénzt az álta­la meg­ha­tá­ro­zott tele­fon­szám egyen­le­gé­re tölt­sék fel.

A vád­lott sér­tet­ten­ként 10.000 – 300.000 forint közöt­ti össze­ge­ket csalt ki, vagy pró­bált kicsalni.

A vád­lott a csa­lá­sok elkö­ve­té­sé­be bevon­ta több nő isme­rő­sét – közü­lük az ügy­ben szin­tén vád­lott 32 éves, 33 éves és 36 éves nőket –, akik­nek fel­ada­ta az volt, hogy a vád­lott uta­sí­tá­sai sze­rint, a sér­tet­tek által átutalt össze­ge­ket – tudva azt, hogy azok bűn­cse­lek­mény­ből szár­maz­nak – kész­pénz­ben fel­ve­gyék, és azt a vád­lott­nak eljut­tas­sák a büntetés-végrehajtási intézetbe.

Az ügy­nek 36 sér­tett­je van. Közü­lük 13 sze­mély­nek a vád­lott össze­sen csak­nem 2 mil­lió forint kárt oko­zott, míg a többi sér­tet­től össze­sen továb­bi csak­nem 1,5 mil­lió forin­tot pró­bált kicsalni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 44 éves, külö­nös és több­szö­rös vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben össze­sen 36 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, kisebb, illet­ve nagyobb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge, illet­ve bűn­tet­te miatt emelt vádat, amely­ből 23 eset kísér­le­ti szak­ban maradt. Vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés az indít­vány. Nő tár­sa­it a főügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és az ese­tük­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vádiratban.