Főoldal » Archív » Fogvatartottak követtek el unokázós csalásokat – vádemelés

A két fog­va­tar­tott a zár­ká­ból tele­fo­nált, a sér­tet­tek bajba jutott hoz­zá­tar­to­zó­já­nak adták ki magu­kat. Cél­juk az volt, hogy a sze­ret­te­i­ket féltő idős­ko­rú embe­rek­től pénzt csal­ja­nak ki. Az ügy­ben össze­sen hat sze­mélyt vádol az ügyész­ség, bűn­tár­sa­ik kint­ről segí­tet­ték az elkövetést. 

A vád­irat sze­rint az első és másod­ren­dű vád­lot­tak az elkö­ve­tés ide­jén, 2016 nya­rán zár­ka­tár­sak vol­tak a Buda­pes­ti Fegy­ház és Bör­tön egyik objektumában.

Az első­ren­dű vád­lott elmond­ta a tár­sá­nak, hogy ő azért van letar­tóz­ta­tás­ban, mert idős embe­re­ket csa­pott be úgy, hogy vala­me­lyik köze­li hoz­zá­tar­to­zó­juk­nak adta ki magát, és elhi­tet­te velük, hogy baj­ban van, és pénz­re van szük­sé­ge. A vád­lott azt is közöl­te, hogy az ilyen bűn­cse­lek­mé­nyek révén nagy haszon­hoz lehet hoz­zá­jut­ni. A vád­lot­tak meg­egyez­tek, hogy a büntetés-végrehajtási inté­zet­ből hason­ló bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­nek el. A ter­vük­be mind­ket­ten bevon­ták a sza­ba­don lévő élet­tár­sa­i­kat, vala­mint az egyi­kük édes­any­ját is, a másik pedig egy koráb­bi bör­tön­tár­sát, aki ebben az idő­ben  már szin­tén sza­ba­don­lá­bon volt. A két vád­lott meg­be­szél­te, hogy kinek mi lesz a fel­ada­ta, és ezt az elkö­ve­té­sek­be bevont tár­sa­ik­kal is egyeztették.

A fog­va­tar­tott vád­lot­tak a zár­ká­ból intéz­ték a tele­fon­hí­vá­so­kat, min­den olyan alkal­mat kihasz­nál­va, ami­kor fel­ügye­let nél­kül vol­tak. Még az egyi­kük tele­fo­nált, a másik a zárka ajtó­ban állva, figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta a cse­lek­mé­nyét. A poten­ci­á­lis sér­tet­tek tele­fon­szá­mát kint lévő tár­sa­ik adták meg nekik.

A vád­lot­tak egyi­ke a sér­tet­te­ket - vala­me­lyik hoz­zá­tar­to­zó­juk­nak kiad­va magát - jel­lem­ző­en azzal hívta fel, hogy baj­ban van, meg­ver­ték, fogva tart­ják, és pénz­re van szük­sé­ge, külön­ben meg­ölik. Ami­kor egy­ér­tel­mű­vé vált, hogy a becsa­pott, rémült sér­tett sze­retté­nek meg­óvá­sa érde­ké­ben pénz vagy ékszer átadá­sá­ra haj­lan­dó, ezt jelez­ték a kinti vád­lott tár­sa­ik­nak, akik ezután intéz­ték a pénz átvételét.

Volt azon­ban olyan eset is, ami­kor az egyik vád­lott a fog­va­tar­tó sze­re­pé­ben tele­fo­nált, és a rémült sér­tet­tet fenye­ge­tő­en fel­szó­lí­tot­ta, hogy fizes­sen, külön­ben a fiát nem enge­dik el.

Az ügy­nek össze­sen 35 sér­tett­je van, közü­lük töb­ben fel­is­mer­ték, vagy leg­alább gya­na­kod­tak a csa­lás­ra, ezek­ben az ese­tek­ben a bűn­cse­lek­mény meg­hi­ú­sult. A vád­lot­tak azon­ban még így is össze­sen több mil­lió forint kárt okoztak.

A Buda­pes­ti XX., XXI, XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben több rend­be­li bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en, idős­ko­rú sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te, súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te, és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, és a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.