Főoldal » Kivonat a képviseleti keresetről

Kivonat a képviseleti keresetről

2024. március 19., 14:59

TÁJÉKOZTATÁS
a fogyasz­tó­vé­de­lem­ről szóló 1997. évi CLV. tör­vény 38/F. §-a alap­ján
kép­vi­se­le­ti kere­set bíró­ság elé terjesztéséről

Az Ügyész fel­pe­res az I.T. Magyar Cine­ma Mozi­üze­mel­te­tő és Film­for­gal­ma­zó Kft. (szék­he­lye: 1132 Buda­pest, Váci út 22-24. 1. eme­let) alpe­res ellen a fogyasz­tók kol­lek­tív érde­ke­i­nek védel­mé­ben kere­se­tet ter­jesz­tett elő a Fővá­ro­si Törvényszéken.

1. Irány­adó tény­ál­lás
Alpe­res film­ve­tí­tés tevé­keny­sé­get üzlet­sze­rű­en végző gaz­da­sá­gi tár­sa­ság, amely mozi­je­gye­it nem­csak jegy­pénz­tá­ra­i­ban és auto­ma­tá­i­ban, hanem online is érté­ke­sí­ti. Az alpe­res online vásár­lás ese­tén „KÉNYELMI DÍJ” címén jegyen­ként 120 Ft-ot szá­mít fel a fogyasz­tók­nak a jegy árán felül. Az Euró­pai Unió Bíró­sá­ga jog­gya­kor­la­ta sze­rint a fogyasz­tót szer­ző­dés­kö­tés­sel kap­cso­la­tos díj fize­té­sé­re köte­le­ző fel­té­tel ellen­té­tes a jóhi­sze­mű­ség köve­tel­mé­nyé­vel, ha a felek joga­i­ban és köte­le­zett­sé­ge­i­ben jelen­tős egyen­lőt­len­sé­get idéz elő, mert a díj nem a tény­le­ge­sen nyúj­tott szol­gál­ta­tás­nak és ezzel kap­cso­lat­ban fel­me­rült költ­ség­nek az ellen­ér­té­ke. A fel­pe­res állás­pont­ja sze­rint az irány­adó hazai jog­sza­bá­lyok­ból követ­ke­ző­en a saját jegy érté­ke­sí­té­se a szer­ző­dés­kö­tés részét képe­zi, hiszen a fogyasz­tó a jegy elle­né­ben jogo­sult csak a vetí­tést meg­néz­ni. A jegyet az alpe­res a vétel­ár meg­fi­ze­té­sét köve­tő­en bocsát­ja a fogyasz­tó ren­del­ke­zé­sé­re, ezért a vétel­ár meg­fi­ze­té­se és a jegy átvé­te­le a mozi­jegy­vá­sár­lás szük­ség­sze­rű vele­já­ró­ja. Az inter­ne­ten tör­té­nő jegy­ér­té­ke­sí­tés, azaz az online szer­ző­dés­kö­tés sem tar­tal­maz továb­bi szol­gál­ta­tást, hanem csak egyik külön­le­ges módja a szer­ző­dés­kö­tés­nek. Ezért külön költ­ség, azaz a kényel­mi díj fel­szá­mí­tá­sa a saját szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sa, azaz az inter­ne­tes jegy­ér­té­ke­sí­tés során tisztességtelen.

2. Fel­pe­res kere­se­ti kérelme

A fel­pe­res kere­se­té­ben kéri az alpe­res kötelezését

jog­sér­tés meg­szün­te­té­sé­re irá­nyu­ló intéz­ke­dés­ként
- jog­sér­tő gya­kor­la­ta abba­ha­gyá­sá­ra, vala­mint arra, hogy a fogyasz­tók által inter­ne­ten keresz­tül tör­té­nő jegy­vá­sár­lás ese­tén fize­ten­dő kényel­mi díj alkal­ma­zá­sát mel­lőz­ze
- az alpe­res eltil­tá­sát az inter­ne­ten keresz­tül tör­té­nő jegy­vá­sár­lás során a fogyasz­tó által fize­ten­dő kényel­mi díj alkalmazásától

jog­sér­tés orvos­lá­sá­ra irá­nyu­ló intéz­ke­dés­ként
- az alpe­res köte­le­zé­sét arra, hogy 2023. novem­ber 7. nap­já­tól az inter­ne­ten keresz­tül tör­té­nő jegy­vá­sár­lás során a fogyasz­tó által kényel­mi díj címén meg­fi­ze­tett össze­get térít­se vissza azok­nak a fogyasz­tók­nak, akik a jog­el­le­ne­sen fel­szá­mí­tott díjat meg­fi­zet­ték, és ezt az íté­let­ben meg­ha­tá­ro­zott módon igazolják.

A fel­pe­res kérte az íté­le­ti köte­le­zés ese­té­re az alpe­res köte­le­zé­sét köz­le­mény köz­zé­té­te­lé­re is.

3. Az eljá­rás állá­sa
Az ügyész fel­pe­res kere­se­tét 2024. feb­ru­ár 2-án ter­jesz­tet­te elő. A Leg­főbb Ügyész­ség az eljá­rás állá­sá­ról tájé­koz­ta­tást nyújt.