Főoldal » Kivonat a képviseleti keresetről

Kivonat a képviseleti keresetről

2023. december 21., 9:24

TÁJÉKOZTATÁS
a fogyasz­tó­vé­de­lem­ről szóló 1997. évi CLV. tör­vény 38/F §-a alap­ján
kép­vi­se­le­ti kere­set bíró­ság elé terjesztéséről

Az Ügyész fel­pe­res az Alza.hu Kft. (szék­he­lye: 1134 Buda­pest, Róbert Károly körút 54-58.) alpe­res ellen a fogyasz­tók kol­lek­tív érde­ke­i­nek védel­mé­ben kere­se­tet ter­jesz­tett elő a Fővá­ro­si Törvényszéken.

1. Irány­adó tény­ál­lás
Az alpe­res a https://www.alza.hu/ inter­ne­tes olda­lon alza.hu elne­ve­zés­sel üzem­el­tett web­áru­há­zá­ban, vala­mint az üzlet­he­lyi­sé­ge­i­ben meg­ren­delt ter­mé­kek hely­szí­ni átvé­te­lét üzle­te­i­ben is biz­to­sít­ja a fogyasz­tók részé­re. Az alpe­res álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lei sze­rint a fogyasz­tó a meg­ren­delt áru sze­mé­lyes, üzlet­ben tör­tént átvé­te­lé­ért súly­tól függő szál­lí­tá­si díjat köte­les fizet­ni. Ez alól csak az képez kivé­telt, ha a fogyasz­tó olyan árut ren­del, ami az átvé­tel helye sze­rin­ti üzlet­ben egyéb­ként is ren­del­ke­zés­re áll. Ha a ter­mék az adott átvé­te­li pon­ton nem áll ren­del­ke­zés­re, és azt az alpe­res másik rak­tár­ból szál­lít­ja át az átvé­te­li üzlet­be, úgy a kiszál­lí­tá­si díjat a fogyasz­tó­nak meg kell fizet­ni. A fel­pe­res állás­pont­ja sze­rint az alpe­res eljá­rá­sa tisz­tes­ség­te­len, mert a fogyasz­tó csak úgy jut­hat alpe­res szék­he­lyén, telep­he­lyén a ter­mék­hez, ha a ter­mék vétel­árán felül meg­fi­ze­ti az egyéb­ként az alpe­rest ter­he­lő szál­lí­tá­si költ­sé­get is.

2. Fel­pe­res kere­se­ti kérel­me
A fel­pe­res kere­se­té­ben kéri az alpe­res köte­le­zé­sét
jog­sér­tés meg­szün­te­té­sé­re irá­nyu­ló intéz­ke­dés­ként
- jog­sér­tő gya­kor­la­ta abba­ha­gyá­sá­ra, vala­mint arra, hogy sze­mé­lyes ter­mék­át­vé­tel ese­tén az üzlet­be szál­lí­tás költ­sé­gét a jövő­ben az alpe­res maga visel­je
- az alpe­res eltil­tá­sát az üzle­te­i­ben tör­té­nő sze­mé­lyes ter­mék­át­vé­tel ese­té­re a szál­lí­tá­si költ­ség meg­fi­zet­te­té­se alól.

jog­sér­tés orvos­lá­sá­ra irá­nyu­ló intéz­ke­dés­ként
- az alpe­res köte­le­zé­sét arra, hogy az ellen­szol­gál­ta­tás nél­kül maradt szol­gál­ta­tást, azaz a fogyasz­tó által a sze­mé­lyes ter­mék­át­vé­te­lért meg­fi­ze­tett össze­get térít­se vissza azok­nak a fogyasz­tók­nak, akik 2023. júli­us 28. nap­já­tól a jog­el­le­ne­sen fel­szá­mí­tott díjat meg­fi­zet­ték, és ezt az íté­let­ben meg­ha­tá­ro­zott módon iga­zol­ják.
A fel­pe­res kérte az íté­le­ti köte­le­zés ese­té­re az alpe­res köte­le­zé­sét köz­le­mény köz­zé­té­te­lé­re is.

3. Az eljá­rás állá­sa
Az ügyész fel­pe­res kere­se­tét 2023. decem­ber 7-én ter­jesz­tet­te elő. A Leg­főbb Ügyész­ség az eljá­rás állá­sá­ról tájé­koz­ta­tást nyújt.