Főoldal » Hírek » Földön fekvő részeg támadt a kiérkező mentősökre - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki az ellá­tá­sa során része­gen szi­dal­maz­ta, majd csí­pőn rúgta a men­tő­ápo­lót, a men­tő­au­tó veze­tő­jét pedig arcon ütötte.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi – az ügy vád­lott­ja – 2022. ápri­lis 13-án este a jár­dán feküdt, ami­kor a men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sai – az ügy sér­tett­jei - beje­len­tés­re a hely­szín­re érkez­tek és meg­kezd­ték az ellá­tá­sát. Ittas­sá­ga miatt a vád­lott nehe­zen tudott kom­mu­ni­kál­ni, ráadá­sul együtt­mű­kö­dés helyett a men­tő­ápo­lót és a gép­ko­csi­ve­ze­tőt trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta. Ekkor az őt ellá­tó men­tő­sök közöl­ték a fér­fi­val, hogy álla­po­tá­ra figye­lem­mel továb­bi vizs­gá­lat­ra kór­ház­ba kell vinniük.

A vád­lott azon­ban ellen­állt, ezért a sér­tet­tek a kis­kun­ha­la­si rend­őrök­től segít­sé­get kér­tek. A rend­őri jelen­lé­tet ész­lel­ve a vád­lott azért, hogy a hely­színt elhagy­ja, hir­te­len fel­állt és a men­tő­au­tó veze­tő­jét a jobb szeme felett meg­ütöt­te, majd a men­tő­ápo­lót csí­pő­tá­jé­kon rúgta. Végül rend­őri köz­re­mű­kö­dés­sel sike­rült a fér­fit kór­ház­ba szállítani.

A vád­lott erő­sza­kos maga­tar­tá­sá­val a men­tő­szol­gá­lat szak­em­be­re­it köz­fel­ada­tuk jog­sze­rű ellá­tá­sá­ban akadályozta.

Az ügyész­ség a fér­fit köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

Ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.