Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Fóliasátorban termesztett marihuanát

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek meg­hosszab­bí­tá­sát annak a tata­bá­nyai fér­fi­nak a tekin­te­té­ben, aki házá­nak udva­rán lévő két fólia­sá­tor­ban mari­hua­nát ter­mesz­tett, illet­ve azt más sze­mé­lyek­nek értékesítette.

A férfi 2018. évben, a 2018. novem­ber 21-én tör­tént elfo­gá­sá­ig a tata­bá­nyai házá­nak udva­rán két fólia­sá­tor­ban mari­hua­nát ter­mesz­tett a saját és édes­any­ja fogyasz­tá­sa, vala­mint érté­ke­sí­tés cél­já­ból. A gya­nú­sí­tott elfo­gá­sá­ig a növé­nye­ket már leszü­re­tel­te, és rész­ben több sze­mély részé­re érté­ke­sí­tet­te. A ház­ban és udva­rán tar­tott ház­ku­ta­tás során a nyo­mo­zó ható­ság kábí­tó­szer ter­mesz­té­sé­hez, fel­dol­go­zá­sá­hoz, méré­sé­hez, cso­ma­go­lá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket, továb­bá leszü­re­telt és még nem érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert fog­lalt le.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság 2018. novem­ber 23- án elren­del­te a kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­té­vel meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó férfi letartóztatását.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint tovább­ra is fenn­áll annak a veszé­lye, hogy gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét foly­tat­ná, vala­mint a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, ezért indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek három hónap­pal tör­té­nő meghosszabbítására.

A rend­őr­ség által az elfo­gás során készí­tett fotók az aláb­bi olda­lon tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tetten-ertek-18