Főoldal » Az ügyészségről » Folyékonyan jogászul - a mértékes indítvány

2018 júli­u­sá­ban beve­ze­tett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény nem tit­kolt célja volt az eljá­rá­sok gyor­sí­tá­sa, a bíró­sá­gok mun­ka­ter­hé­nek csök­ken­té­se. Ennek egyik esz­kö­ze a szak­mai körök­ben “ mér­té­kes indít­vány­nak” neve­zett lehe­tő­ség. A hír­adá­sok sok­szor téve­sen úgy értel­me­zik ezt az indít­ványt, hogy az ügyész és a vád­lott meg­egyez­tek egy­más­sal. Való­já­ban azon­ban nincs szó meg­egye­zés­ről. Mit is takar akkor való­já­ban ez a jog­in­téz­mény? - erre a kér­dés­re igyek­szik választ adni a Folyé­ko­nyan jogá­szul kis­film.