Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » Főügyészi szintű határmenti munkatalálkozóról - fotókkal

A Vas Megyei Főügyész­ség szer­ve­zé­sé­ben 2019. feb­ru­ár 4-én magyar-szlovén határ­men­ti mun­ka­ta­lál­ko­zót tar­tott Vas és Zala megye főügyé­sze, továb­bá a Mura­szom­ba­ti Kör­ze­ti Ügyész­ség veze­tő­je, vala­mint munkatársaik.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a szlo­vén leg­főbb ügyész meg­hí­vá­sá­ra múlt év őszén Szlo­vé­ni­á­ba láto­ga­tott, ahol tár­gya­lást foly­ta­tott a Mura­szom­ba­ti Kör­ze­ti Ügyész­ség veze­tő­jé­vel is. A leg­főbb ügyé­szek meg­be­szé­lé­sen igény merült fel arra, hogy a határ­men­ti főügyész­sé­gek veze­tői a főügyé­szi szin­tű határ­men­ti együtt­mű­kö­dés meg­kez­dé­se és meg­erő­sí­té­se miatt a hatá­ron átíve­lő bűn­cse­lek­mé­nyek átte­kin­té­se érde­ké­ben vegyék fel egy­más­sal köz­vet­le­nül a kapcsolatot.

Drago Farič főál­lam­ügyész, a Mura­szom­ba­ti Kör­ze­ti Ügyész­ség veze­tő­je Vas megye főügyé­sze, dr. Simon József meg­hí­vá­sá­ra érke­zett Magyar­or­szág­ra mun­ka­tár­sa­i­val. A talál­ko­zón részt vett dr. Kon­dá­kor Ferenc, Zala megye főügyé­sze is.

A mun­ka­meg­be­szé­lé­sen az ügyész­sé­gi veze­tők és mun­ka­tár­sa­ik átte­kin­tet­ték a határ­men­ti együtt­mű­kö­dés lehe­tő­sé­ge­it, és meg­ál­la­pí­tot­ták azt is, hogy a két ország közöt­ti jog­se­gé­lyek gör­dü­lé­ke­nyen és gyor­san zajlanak.

A részt vevő főügyé­szek és a Mura­szom­ba­ti Kör­ze­ti Ügyész­ség veze­tő­je meg­ál­la­pod­tak a határ­men­ti ügyész­sé­gek továb­bi rend­sze­res egyez­te­té­sé­ről, a köz­vet­len kap­cso­lat­tar­tás­ról, sze­mé­lyes tár­gya­lá­sok­ról, vala­mint az információcseréről.

Ezt köve­tő­en a szlo­vén kül­dött­ség láto­ga­tást tett a Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szé­ken, ahol a tör­vény­szék elnö­ke, dr. Andor Sza­bolcs rövid tájé­koz­ta­tá­sa után bemu­tat­ta a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz hasz­ná­la­tá­val, ún. táv­meg­hall­ga­tás­sal kap­cso­lat­ban beve­ze­tett infor­ma­ti­kai fejlesztéseket.