Főoldal » Archív » Főúton haladó autóra döntötte a fát a vádlott

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki a faki­ter­me­lés során a főút­ra dön­tött egy fát.

Egy erdé­sze­ti vál­lal­ko­zás 2017 novem­be­ré­ben, a 67-es számú főút mel­let­ti sáv­ban vég­zet faki­ter­me­lést. A meg­fe­le­lő szak­kép­zett­ség­gel ren­del­ke­ző vád­lott itt dol­go­zott favá­gó­ként, ami­kor a szak­mai sza­bá­lyo­kat meg­sért­ve egy olyan fát vágott ki, amely nem volt meg­fe­le­lő távol­ság­ra a főút­tól. A kivá­gott fa a szak­sze­rűt­len dön­tés miatt rádőlt egy másik fára, mely­nek felső része letö­rött, és a főúton sza­bá­lyo­san hala­dó sér­tett gép­ko­csi­já­nak szél­vé­dő­jé­re esett.

A sze­ren­csés kime­ne­te­lű bal­eset­ben a gép­ko­csi szél­vé­dő­je ugyan kitö­rött, de a sofőr vész­fé­ke­zés­sel meg tudta állí­ta­ni a jár­mű­vet. A sér­tett­nek sze­mé­lyi sérü­lé­se sem keletkezett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű 46 éves vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pró­bá­ra bocsá­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, mivel a vád­lott ked­ve­ző sze­mé­lyi körül­mé­nyei és beis­me­rő val­lo­má­sa miatt tár­gya­lás tar­tá­sát nem látta szükségesnek.