Főoldal » Hírek » Francia autókra szakosodott egy tolvaj – rendőrségi videóval és fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy, fran­cia autók­ra sza­ko­so­dott tol­vaj ellen, és bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott vele szemben.

A vád­irat sze­rint egy 44 éves férfi évek óta barát­ság­ban állt egy másik fér­fi­val, aki­vel mind­ket­ten gép­jár­mű­vek bon­tá­sá­val, sze­re­lé­sé­vel, javí­tá­sá­val is fog­lal­koz­tak. A barát­ja, a vád­lott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­té­re figye­lem­mel több­ször kérte őt arra, hogy lop­jon autó­kat, mely­nek érde­ké­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét meg­könnyí­tő esz­közt is átadott a részére.

A férfi végül két gép­ko­csit lopott el, egyet saját elha­tá­ro­zás­ból, egyet a barát­ja kéré­sé­re. 2021 janu­ár­já­ban a IV. kerü­let­ben vitt el egy gép­ko­csit, benne egy lap­top­pal és egyéb érté­kek­kel, kb. 2,5 mil­lió forin­tos kárt okoz­va. 2021. már­ci­us­ban, a XVII. kerü­let­ben pedig azt a közel 2 mil­lió forin­tos kocsit törte fel és lopta el, ame­lyet a barát­ja elő­ző­leg kife­je­zet­ten meg­mu­ta­tott és pénzt ígért neki érte.

A fővá­ro­si nyo­mo­zók a IV. kerü­let­ből ello­pott jármű egyes alka­ré­sze­it és a kibon­tott motor­ját a vád­lott­nál, a másik gép­ko­csit a barát XXI. kerü­le­ti tele­he­lyén meg­ta­lál­ták és lefoglalták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 44 éves fér­fit 2 rend­be­li, nagyobb érték­re – 1 eset­ben dolog elle­ni erő­szak­kal – elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben börtön- és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lott koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, barát­ja ellen elkü­lö­nít­ve folyik büntetőeljárás.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye, amely az elfo­gás­ról és a kutatásról-lefoglalásról vide­ót és fény­ké­pe­ket tar­tal­maz itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nem-vetette-meg-a-francia-autokat-de-nem-megvette#3