Főoldal » Hírek » Friss jogosítvánnyal vezetett ittasan a fiatalkorú – fotókkal – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A 17 éves fiú ittas útja során három­szor is ütkö­zött, az ügyész­ség most emelt vádat ellene.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú keve­sebb mint három hónap­ja ren­del­ke­zett veze­tői enge­déllyel, ami­kor 2023. júli­us 06-án, kora este, egy deb­re­ce­ni erdei föld­úton vezet­te a neve­lő­ap­ja autó­ját úgy, hogy előt­te sze­szes italt fogyasztott.

Ami­kor a fiú bein­dí­tot­ta az autót, két par­ko­ló jármű között akart kito­lat­ni, de nem meg­fe­le­lő sebes­ség­gel manő­ve­re­zett, ezért meg­csú­szott a ned­ves föld­úton és neki­üt­kö­zött az egyik autó ele­jé­nek. Abban közel négy­száz­ezer forint kár kelet­ke­zett, amit az elkö­ve­tő a nyo­mo­zás során megtérített.

Az ütkö­zés után a fiú tovább köz­le­ke­dett, de jár­mű­vé­vel neki­haj­tott egy kivá­gott fa tus­kó­já­nak, majd egy élő fának ment neki, utána fenn­akadt egy kerék­pá­ro­sok­nak kiala­kí­tott ugratón.

Egy közel­ben éppen par­ko­ló nő fel­fi­gyelt a zajra, és tele­fo­non érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A hely­szín­re kiér­ke­ző rend­őrök a lég­al­ko­hol mérés után a fiú veze­tői enge­dé­lyét elvet­ték, őt pedig vér­vé­tel­re szál­lí­tot­ták. Az eset során senki nem sérült meg, azon­ban a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sa során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az elkö­ve­tő véré­ben a bűn­cse­lek­mé­nyi érték­ha­tár négy­sze­re­sét meg­kö­ze­lí­tő mennyi­sé­gű alko­hol volt.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő fia­tal­ko­rút ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a vád­lot­tat tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

A rend­őr­ség által a hely­szí­nen rög­zí­tett fotó­kon a fiú által veze­tett és össze­tört jármű és az ütkö­zés­sel érin­tett fatus­kó látható.