Főoldal » Hírek » Frontális karambolt okozott a bódult sofőr – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő bódult álla­po­ta miatt egy kanyar­ban átsod­ró­dott a bal olda­li for­gal­mi sávba, ahol egy szem­ből érke­ző autó­val össze­üt­kö­zött. A vét­len sofőr a bal­eset követ­kez­té­ben mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a Kis­kun­fél­egy­há­za kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen élő férfi 2022. júni­us 01. nap­ján, este indult el autó­já­val Kecs­ke­mét­ről. A vád­lott a veze­tést meg­elő­ző­en „kris­tály” fan­tá­zia­né­ven ismert új pszi­cho­ak­tív anya­got fogyasztott.

Az elkö­ve­tő Kecs­ke­mét­ről Kis­kun­fél­egy­há­za irá­nyá­ba a meg­en­ge­dett 90 km/óra helyett mint­egy 95-100 km/óra sebes­ség­gel köz­le­ke­dett, és bódult álla­po­ta miatt egy kanyar­ban nem tudta követ­ni az út vonal­ve­ze­té­sét, ezért áttért a bal olda­li for­gal­mi sávba. Itt neki­üt­kö­zött a szem­ből, sza­bá­lyo­san, mint­egy 65-70 km/óra sebes­ség­gel érke­ző gép­jár­mű­nek, ame­lyet a sér­tett veze­tett. Az ütkö­zés után a két autó az úton kereszt­be, egy­más­sal szem­ben állt meg.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző sérü­lé­se­ket szenvedett.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azon KRESZ elő­írá­so­kat, ame­lyek sze­rint jár­mű­vet csak az vezet­het, aki nem áll a veze­té­si képes­ség­re hát­rá­nyo­san ható szer befo­lyá­sa alatt, illet­ve a jár­mű­vel az útvi­szo­nyok­nak, töb­bek között az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en kell közlekedni.

Az ügyész­ség a fér­fit mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett fény­ké­pe­ken a bal­eset­ben részes jár­mű­vek láthatók.