Főoldal » Hírek » Fűnyíró munkagépnek ütközött a figyelmetlen sofőr – videóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a kül­föl­di fér­fi­val szem­ben, aki gon­dat­lan­sá­ga miatt bal­ese­tet oko­zott az autópályán. 

A vád sze­rint a román férfi 2021 nya­rán Mis­kolc felé haladt a sűrű for­gal­mú M3-as autó­pá­lyán. Eköz­ben a sztrá­dán a szak­em­be­rek a szük­sé­ges figye­lem­fel­hí­vá­sok és biz­ton­sá­gi elő­írá­sok betar­tá­sa mel­lett pálya­kar­ban­tar­tá­si és fűnyí­rá­si mun­ká­kat végez­tek. A kül­föl­di sofőr ennek elle­né­re figyel­met­len volt, a külső for­gal­mi sáv­ból letért a leál­ló­sáv­ba, ahol neki­üt­kö­zött a fűnyí­ró mun­ka­gép­nek. A becsa­pó­dás után az autó meg­pör­dült, így a mögöt­te köz­le­ke­dő nő már nem tudta elke­rül­ni a kül­föl­di gép­ko­csi­val való ütközést.

A bal­eset­ben a vád­lott fele­sé­ge és egy magyar kis­ko­rú gyer­mek – továb­bá maga a vád­lott – is súlyo­san sérül­tek. Az ütkö­zés­nek továb­bi három könnyű sérül­je is volt. A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a férfi nem az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en közlekedett.

Az ügy­ben több sze­mély kihall­ga­tá­sa euró­pai nyo­mo­zá­si hatá­ro­zat kere­té­ben történt.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség most benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fel­vé­te­len a mun­ka­gép­nek ütkö­zés lát­ha­tó, melyet az autó­pá­lya tér­fi­gye­lő kame­rá­ja rögzített.