Főoldal » Archív » Fűnyíró okozott balesetet – vádemelésre került sor

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 57 éves gyo­ma­end­rő­di nő ellen, aki tavaly nyá­ron fűnyí­ró­val oko­zott súlyos bal­ese­tet egy kerékpárúton.

A vád­lott a gyo­ma­end­rő­di önkor­mány­zat­nál köz­fog­lal­koz­ta­tott­ként dol­go­zik, ennek kere­té­ben 2018. júli­us 31-én, a reg­ge­li órák­ban Gyo­ma­end­rőd bel­te­rü­le­tén a Fő út mel­let­ti füves részen két tár­sá­val együtt fűnyí­ró­gép­pel vég­zett mun­kát. A vád­lott a kikap­csolt álla­pot­ban levő fűnyí­ró­gép­pel a Fő út 63. szám előt­ti fás-bokros részen fel­ha­ladt a kiépí­tett kerék­pár­út­ra anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, hogy közlekedik-e vala­ki azon. Ekkor egy nő elekt­ro­mos kerék­pár­ral haladt a kerék­pár­úton a Polá­nyi Máté u. felől a Tamá­si Áron u. irá­nyá­ba. A hala­dá­sa során a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sér­tett neki­üt­kö­zött a vád­lott által tolt fűnyí­ró­gép­nek, az ütkö­zés­től egyen­sú­lyát elvesz­tet­te és elesett.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett súlyos sérü­lé­se­ket, csont­tö­ré­se­ket szen­ve­dett és mara­dan­dó fogya­té­kos­ság is kiala­kult nála. A bal­eset oka az volt, hogy a vád­lott a tőle elvár­ha­tó figyel­met és körül­te­kin­tést elmulasztotta.

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség a nő ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az eljá­rás a Szar­va­si Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.