Főoldal » Hírek » Furgonba zsúfolva szállították a migránsokat – fotókkal – a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pakisz­tá­ni állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő tavaly novem­ber­ben egy bol­gár rend­szá­mú fur­gon útvo­na­lát biz­to­sít­va segít­sé­get nyúj­tott kül­föl­di állam­pol­gá­rok Magyar­or­szá­gon tör­té­nő átcsem­pé­szé­sé­hez.

A vád­irat sze­rint a 29 éves férfi 2022. novem­ber 16-án, haj­nal­ban, az álta­la veze­tett német for­gal­mi rend­szá­mú gép­ko­csi­val a magyar-osztrák állam­ha­tár irá­nyá­ba elő­fu­tó jár­mű­ként biz­to­sí­tot­ta egy bol­gár for­gal­mi rend­szá­mú gép­ko­csi hala­dá­sát. A bol­gár jár­mű­ben isme­ret­len ember­csem­pész a magyar-szerb állam­ha­tár köze­lé­ben lévő elha­gya­tott, erdős terü­let­ről 2 afgán és 9 indi­ai sze­mélyt szál­lí­tott Auszt­ri­á­ba. A kül­föl­di­ek Magyar­or­szág terü­le­té­re jog­el­le­ne­sen, érvé­nyes úti okmá­nyok és az Euró­pai Unió terü­le­té­re szóló beuta­zá­si és tar­tóz­ko­dá­si enge­dély nél­kül, ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel érkez­tek.

A két gép­ko­csi ugyan­azon az útvo­na­lon, egy­mást követ­ve haladt, azon­ban a mig­rán­so­kat szál­lí­tó gép­ko­csi Tata­bá­nya tér­sé­gé­ben letért az M1-es autó­pá­lyá­ról, az alat­ta átve­ze­tő úton meg­állt, az ember­csem­pész a 11 fő mig­ránst a gép­ko­csi­ban hát­ra­hagy­va elme­ne­kült. A jármű rak­te­ré­ben tar­tóz­ko­dó kül­föl­di­e­ket a rend­őr­jár­őr meg­ta­lál­ta, az ember­csem­pészt azon­ban nem sike­rült elfog­ni.

Az Auszt­ria irá­nyá­ba tovább hala­dó vád­lot­tat még aznap fel­tar­tóz­tat­ták. A férfi a sze­mély­azo­nos­sá­gát más, valós kül­föl­di sze­mély részé­re kiál­lí­tott, hamis okmá­nyok­kal iga­zol­ta, majd az elő­ál­lí­tá­sát köve­tő­en, az őri­zet­be véte­le során közöl­te az eljá­ró ható­ság­gal a való­di nevét és ada­ta­it.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tott vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és Magyar­or­szág terü­le­té­ről való kiuta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A fotók a rend­őr­sé­gi hely­szí­ni szem­lén készül­tek.