Főoldal » Hírek » Fuvart szeretett volna, vascsővel törték be a fejét - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy negy­ve­nes éve­i­ben járó balas­sa­gyar­ma­ti férfi ellen, aki a vád sze­rint egy fél méte­res vas­cső­vel törte be isme­rő­se koponyáját.

A vád sze­rint 2020 októ­be­ré­nek egy éjsza­ká­ján a sér­tett egy balas­sa­gyar­ma­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen ittas álla­pot­ba került, majd fel­ke­res­te isme­rő­sét, aki­vel kül­vá­ro­si laká­sá­ra sze­ret­te volna elvi­tet­ni magát.

Bement a nyi­tott kapun, és kia­bál­ni kez­dett, mire egy ott lakó férfi kiment hozzá. Össze­szó­lal­koz­tak, majd köl­csö­nö­sen dula­kod­ni kezd­tek, mely­nek során a házi­gaz­da egy közel fél méter hosszú vas­cső­vel fejbe vágta az ittas látogatót.

A vérző fejű férfi végül gya­log indult haza, eköz­ben az őt már kere­ső fele­sé­ge meg­ta­lál­ta és kór­ház­ba vitte.

A sér­tett az ütés követ­kez­té­ben kopo­nya­csont­tö­rést szen­ve­dett, mely élet­ve­szé­lyes sérü­lés­nek felel meg.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a házi­gaz­dá­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a Tör­vény­szék a vas­csö­vet koboz­za el, emel­lett a közel 118.000 Ft össze­gű bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is köte­lez­ze a vádlottat.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról 2 év 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett mér­té­kes indítványt.