Főoldal » Archív » Galériáról zuhant ki egy 5 hónapos gyermek – vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a gyer­mek édes­any­ja ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

A vád­irat sze­rint a 20 éves édes­anya egy VIII. kerü­le­ti önkor­mány­za­ti lakás­ban élt együtt a 2016 már­ci­u­sá­ban szü­le­tett gyer­me­ké­vel, és még több hoz­zá­tar­to­zó­já­val együtt. A vád­lott nő egye­dül nevel­te és gon­doz­ta a sér­tet­tet, a gyer­mek apja nem élt velük.

A lakás­ban a nő és gyer­me­ke lak­ré­sze a kony­ha felett kiala­kí­tott, a pad­ló­tól 2,6 méter magas­ság­ban lévő galé­ri­án volt, amely­nek volt egy több mint 1 méter szé­les és 50 cm mély fedet­len nyílása.

A galé­ri­án - az emlí­tett nyí­lás­tól több méte­res biz­ton­sá­gos távol­ság­ban - volt a gyer­mek­nek egy ráccsal ellá­tott kis­ágya, és a védő­nő több­ször fel is hívta a vád­lott figyel­mét arra, hogy a kis­fi­út tart­sa a szá­má­ra biz­ton­sá­gos gyer­mek­ágy­ban. Az anya ennek elle­né­re a gyer­me­két rend­sze­re­sen maga mel­lett altat­ta a rés köz­vet­len köze­lé­ben lévő matracon.

A vád­lott 2016. augusz­tus 11-én este ete­tés miatt a sér­tet­tet kivet­te a gyer­mek­ágy­ból, majd nem tette őt vissza, hanem maga mellé fek­tet­te a mat­rac­ra, annak a nyí­lás köze­lé­ben lévő részé­re. Ami­kor a vád­lott később elaludt, a gyer­mek mint­egy 2,6 métert zuhan­va a mat­rac­ról a résen keresz­tül leesett a kony­ha kövezetére.

A vád­lott és a lakás­ban tar­tóz­ko­dók rög­tön fel­éb­red­tek és azon­nal kihív­ták a men­tő­ket, akik a gyer­me­ket élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták kórházba.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az anyát gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.