Főoldal » Hírek » Garázdaság a ruhaboltban- vádemelés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye-videóval

A lopás vét­sé­ge és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val és nővel szem­ben, aki két egy­mást köve­tő napon lop­tak ugyan­ab­ból a tata­bá­nyai üzlet­ből, a máso­dik lopást köve­tő­en a férfi az üzlet tulaj­do­no­sá­val dula­ko­dott, aki ész­re­vet­te a fér­fin az előző napon lopott pulóvert.

A vád­irat sze­rint a férfi és a nő 2021. feb­ru­ár 2-án 44.310,- forint érték­ben ruha­ne­műt lop­tak a tata­bá­nyai bolt­ból úgy, hogy az áru­vé­del­mi esz­kö­zö­ket letép­ték, a lopott árut a saját ruhá­ik alá vet­ték, és úgy távoz­tak az áruházból.

A tol­va­jok más­nap újabb lopás végett tér­tek vissza az üzlet­be úgy, hogy a lopott ruha raj­tuk, illet­ve náluk volt. Az elkö­ve­tők az előző napi mód­szer­rel 12.270,- forint érté­kű ruhát lop­tak, azon­ban az üzlet tulaj­do­no­sa ész­lel­te a cse­lek­ményt, ezért fel­hí­vá­sá­ra az aznap lopott ruhát a tol­va­jok vissza­ad­ták, illet­ve azt a sér­tett vissza­vet­te tőlük.

Ezután a sér­tett ész­lel­te, hogy az előző napon lopott ruha a fér­fin van, ezért a férfi ruhá­já­ra ráfo­gott. A férfi ellök­te magá­tól a sér­tet­tet, közöt­tük dula­ko­dás ala­kult ki, miköz­ben a férfi a kijá­rat felé hát­rált. A férfi több­ször ellök­te magá­tól a sér­tett nőt, majd az áru­ház ajta­ja előtt fel­lök­te őt, ami­től a sér­tett a fal mel­let­ti áru­cik­kek­nek, majd a föld­re esett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tők­kel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.