Főoldal » Archív » Garázdaság és autórongálás – vádemelés egy kecskeméti férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 42 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2016. decem­ber 23-án Kecs­ke­mé­ten közel fél­mil­lió forin­tos kárt okoz­va össze­kar­col­ta egy álta­la látás­ból ismert férfi autó­ját, 2 évvel koráb­ban pedig egy köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus miatt bán­tal­maz­ta is őt.

A vád­lott 2016. decem­ber 23-án este Kecs­ke­mé­ten egy fém tárggyal szán­dé­ko­san meg­kar­col­ta egy álta­la látás­ból ismert férfi par­ko­ló autó­ját. A kar­co­lá­sok a jármű jobb és bal olda­li hátsó ajta­ját és a kocsi hátul­ját érték. A bűn­cse­lek­mény miatt az autó­ban 473.000 forint kár kelet­ke­zett, a sér­tett férfi kérte a kár meg­té­rí­té­sét.

A ron­gá­lás hát­te­ré­ben egy koráb­bi konf­lik­tus állt. 2 évvel koráb­ban, 2014. júni­us 23-án ugyan­is egy köz­le­ke­dé­si vita miatt a vád­lott és a sér­tett férfi Kecs­ke­mé­ten, az utcán szó­vál­tás­ba keve­red­tek egy­más­sal. A sér­tett nehez­mé­nyez­te, hogy a vád­lott egy lakó-pihenő öve­zet­ben túl gyor­san haj­tott a gép­ko­csi­já­val. A trá­gár sza­vak­kal kísért szó­vál­tás során a vád­lott lök­dös­ni kezd­te a későb­bi ron­gá­lás sér­tett­jét, aki emi­att a föld­re esett. Ezután még meg is szo­rí­tot­ta a tor­kát, majd távo­zott a hely­szín­ről.

Az ügyész­ség a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.