Főoldal » Hírek » Garázdaság és rablás egy napon - Fotóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás és garáz­da­ság miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki tavaly, egy nyári dél­után a kecs­ke­mé­ti vas­út­ál­lo­má­son úgy bán­tal­maz­ta  a pul­tos védel­mé­re kelt fér­fit, hogy kitör­te a fogát, majd késő este egy járó­ke­lőt a föld­re tepert és kirabolta.

A vád­irat sze­rint a fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt álló férfi tavaly júli­us 9-én, dél­után, a kecs­ke­mé­ti vas­út­ál­lo­más büfé­je előtt vitá­ba keve­re­dett a pul­tos­nő­vel. Ezt hall­va egy közel­ben lévő férfi rászólt a vád­lott­ra, majd közöt­tük szin­tén szó­vál­tás ala­kult ki. Ennek során a vád­lott ököl­be szo­rí­tott kéz­zel arcon ütöt­te a fér­fit, aki ettől a föld­re került, majd a vád­lott bele­rú­gott az olda­lá­ba. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az állán és a szá­ján zúzó­dá­so­kat szen­ve­dett, ráadá­sul a met­sző­fo­ga is kitört. A vád­lott kihí­vó­an erő­sza­kos maga­tar­tá­sa mások­ban ria­dal­mat, meg­bot­rán­ko­zást keltett.

A vád­lott még ugyan­ezen a napon, a késő esti órák­ban egy útke­resz­te­ző­dés­ben leszó­lí­tott egy járó­ke­lőt és ciga­ret­tát kért tőle. A sér­tett meg­ta­gad­ta a kérést és foly­tat­ta útját, a vád­lott azon­ban nem tágí­tott és követ­ni kezd­te a fér­fit. Több­ször is ciga­ret­tát, majd pedig pénzt köve­telt tőle, végül a több­szö­ri vissza­uta­sí­tás miatt lök­dös­ni kezd­te áldo­za­tát. A dula­ko­dás során három­szor mell­ka­son taszí­tot­ta a sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát. A vád­lott a föl­dön fekvő férfi mell­ka­sát lenyom­ta, a zse­be­it átku­tat­ta, végül egy 7 ezer forint érté­kű mobil­te­le­font, vala­mint egy doboz ciga­ret­tát és egy öngyúj­tót zsák­má­nyol­va elszaladt.

A kecs­ke­mé­ti rend­őrök néhány óra lefor­gá­sa alatt elfog­ták a rablót.

Az ügyész­ség a fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel, továb­bá garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bün­te­tést is végre kell haj­ta­ni. Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni. 

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.