Főoldal » Hírek » Garázdaság és rongálás a vád a kirakatot betörő férfival szemben - videóval - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a kira­kat betö­ré­sé­vel 313.120 forint kárt okozott.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 45 éves férfi sza­kí­tá­su­kat köve­tő­en, idén nyá­ron azért keres­te fel volt élet­tár­sa győri mun­ka­he­lyét, egy szép­ség­sza­lont, hogy onnan vissza­ve­gye a volt pár­já­nak vásá­rolt koz­me­ti­kai gépeket.

Az ittas álla­pot­ban lévő férfi a sza­lon­ba bement, köve­tel­te volt élet­tár­sá­tól a gépe­ket, majd távo­zott onnan. Ezt köve­tő­en több­ször vissza­ment a sza­lon­hoz, bemen­ni azon­ban már nem tudott, mert az ajtót bezár­ták. Ezen fel­dü­höd­ve a férfi ütni és rug­dal­ni kezd­te az ajtót, majd az ajtó­nak hát­tal for­dul­va, könyö­ké­vel betör­te a kira­kat üvegét.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat. A bün­te­té­si tétel a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.