Főoldal » Hírek » Garázdaság, zaklatás, kábítószer birtoklás a sárospataki férfi bűnlajstromán- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 38 éves fér­fi­val szem­ben, aki meg­tá­ma­dott egy piz­za­fu­tárt, majd meg­fe­nye­get­te a szom­szé­da­it és nem mel­les­leg vad­ken­dert nevelt a laká­sá­nak erkélyén.

A vád­irat sze­rint, a vád­lott 2020. ápri­lis 10-én dél­után a laká­sa előt­ti köz­te­rü­le­ten, egy koráb­bi nézet­el­té­ré­sük miatt, kia­bál­ni kez­dett az egyik szom­széd­já­nak piz­zát kiszál­lí­tó étel­fu­tár­ral. A szó­vál­tás során a vád­lott meg­lök­te a fér­fit, majd meg­ra­gad­ta a fel­kar­ját és a kezét egy utó­lag be nem azo­no­sít­ha­tó éles tárggyal meg­vág­ta. A vád­lott a cse­lek­mé­nyé­vel csak akkor hagyott fel, ami­kor őt a sér­tett paprikaspray-vel lefújta.

A vád­lott cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben elszen­ve­dett felü­le­tes vágott sérü­lé­sé­vel a sér­tett nem for­dult orvos­hoz és könnyű testi sér­tés miatt magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő.

A vád­lott 2020. május 19-én dél­után, szin­tén a laká­sa előt­ti köz­te­rü­le­ten talál­ko­zott az éppen haza­té­rő szom­szé­da­i­val  aki­ket meg­fe­nye­ge­tett, hogy kés­sel meg­öli őket, mert neki nem tet­sző helyen par­kol­tak le az autó­juk­kal. A szó­vál­tás során a vád­lott vere­ked­ni hívta a két fér­fit, majd miu­tán azok belép­tek a lép­cső­ház­ba, utá­nuk kia­bált, hogy ezzel még nincs vége, az eset­nek követ­kez­mé­nyei lesznek.

Néhány nap eltel­té­vel, 2020. május 23-án a vád­lott bódult álla­pot­ban, a saját laká­sá­ból átki­a­bál­va, ismét meg­ölés­sel fenye­get­te meg a sértetteket.

A két férfi zak­la­tás vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő a vád­lot­tal szemben.

A nyo­mo­zás során az is meg­ál­la­pí­tást nyert továb­bá, hogy a vád­lott 2020. május 23-át meg­elő­ző­en, - köze­lebb­ről be nem hatá­rol­ha­tó idő­pont­ban – vad­ken­der mago­kat szer­zett be, melye­ket elül­te­tett. A kikelt magok­ból a vád­lott a laká­sá­nak erké­lyén elhe­lye­zett étel­szál­lí­tó hab­do­bo­zok­ban - saját fogyasz­tás­ra szánt mari­hu­á­na elő­ál­lí­tá­sa céljából- három vad­ken­der palán­tát nevelt, melye­ket tőle rend­őri intéz­ke­dés során lefoglaltak.

A vád­lot­tól lefog­lalt növé­nyek sem a kábí­tó­szer tisz­ta hatóanyag-tartalom, sem pedig a tőszám tekin­te­té­ben nem halad­ják meg a cse­kély mennyi­ség felső határát.

A járá­si ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a tőle lefog­lalt vad­ken­der növé­nyek elkob­zá­sá­ra tett indít­ványt a Sátor­al­ja­új­he­lyi Járásbíróságnak.